hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
mann i gress

Ofte stilte spørsmål

- Hvor mye får jeg i pensjon?
Halden kommunale pensjonskasse er behjelpelige med å beregne din fremtidige offentlige pensjon. For mange er det også en mulighet å gjøre online beregning selv hos NAV.

Hvilke beregninger kan vi gjøre?

Alderspensjon
Avklare tidspunkt for når pensjon kan tas ut og foreta en beregning av den antatte fremtidige pensjonsutbetalingen.

AFP-pensjon
NAV er ansvarlig for denne beregning. Vi har tilgang til å ta ut dette basert på en 100 % utbetaling. Ønskes gradert AFP vil den være basert på din forventede fremtidige inntekt.

Uførepensjon
Regelverket for offentlige uførepensjoner etter 1.1.2015 er ikke fullstendig avklart. Dette betyr at vi inntil videre ikke kan foreta fremtidige beregninger.

Generelt
• Vennligst oppgi om du har tidligere medlemskap i andre offentlige ordninger.
• For medlemmer født i 1954 eller senere er regelverket for samordning av alderspensjoner fra 67 år ikke fastsatt. Dette betyr at vi ikke kan foreta en fullstendig beregning.
• For medlemmer født i 1959 eller senere foretas det ikke serviceberegninger da regelverket ikke er fastsatt.
• Beregningene er kun et estimat av forventet pensjonsutbetaling og kan avvike fra den endelige beregning. Det som påvirker endelig pensjon kan være eksempelvis endelig medlemstid, sluttlønn og deltidsprosent. 

- Må jeg søke om alderspensjon i pensjonskassen?
Alle som går fra aktiv stilling til alderpensjon må varsle pensjonskassen om dette. Last ned følgende skjema:

SØKNADSSKJEMA ALDERSPENSJON

- Jeg ønsker å endre kontonummer for utbetaling av pensjonen min.
Når du endrer kontonummer ønsker vi en skriftlig melding om dette. Bruk følgende skjema:

SKJEMA KONTO

- Jeg har ikke fått registrert medlemstid for hele perioden jeg har vært ansatt i kommunen.
HKP er avhengig av at alle opplysninger mottatt fra arbeidsgiver er korrekte. HKP har ikke anledning til å korrigere medlemsopplysninger uten melding fra arbeidsgiver.
Du bør derfor kontakte din arbeidsgiver først. Det gjelder også hvis du har jobbet et sted som skulle gitt medlemskap i HKP og dette ikke vises i vår medlemshistorikk.

- Når utbetales pensjonen?
Pensjonen utbetales den 10. i hver måned. Dersom den 10. faller på en helgedag eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før den 10.
Ofte stilte spørsmål og svar om AFP

Hva er AFP?
 
AFP står for avtalefestet pensjon og er en mulighet til å kunne gå av med pensjon før du fyller 67 år, men ikke tidligere enn fra fylte 62 år. Du kan ta ut hel eller delvis AFP avhengig av hvor mye arbeidsinntekt du vil ha ved siden av pensjonen.

Hva er kravene/vilkårene for å kunne gå av med AFP?
 
Krav/vilkår for å kunne gå av med AFP finner du på vår nettside for AFP – http://hkpensjon.no/pensjon/avtalefestet-pensjon-afp-, se avsnittene «Vilkår for AFP» og «Opptjeningskrav for AFP».

Når kan jeg få utbetalt AFP?
 
AFP kan utbetales fra måneden etter at du fyller 62 år og frem til og med måneden du fyller 67 år.

Hvordan søker jeg om AFP?

Før du søker om AFP bør du kontakte arbeidsgiveren din for å melde fra når du har tenkt å slutte eller ta opp spørsmålet om redusert arbeidstid. Du må fylle ut følgende skjema som du leverer videre til din arbeidsgiver:

SØKNADSSKJEMA AFP

Du og din arbeidsgiver bør sende inn søknad om AFP senest tre måneder før pensjonen skal komme til utbetaling.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i AFP?
 
Er du mellom 62 og 65 år beregnes AFP etter folketrygdens regelverk. All pensjonsgivende inntekt du har hatt i forhold til folketrygden legges til grunn. Du får også et AFP-tillegg på inntil 20 400 kroner per år.

Er du mellom 65 og 67 år er to det alternative beregningsmåter for AFP;
 • AFP beregnet etter folketrygdens regelverk
 • AFP beregnet som en alderspensjon fra pensjonskassen 
Har du rett til AFP etter begge beregningsreglene får du AFP etter den beregningen som gir høyeste utbetaling.

Kan jeg motta AFP fra pensjonskassen samtidig som jeg mottar alderspensjon fra NAV?
 
Nei, du kan ikke få utbetalt AFP fra pensjonskassen samtidig som du får utbetalt alderspensjon fra NAV. Ønsker du å gå av med AFP må du vente med å ta ut din alderspensjon fra NAV til utbetaling av AFP opphører.

Kan jeg ha inntekt samtidig som jeg mottar AFP?
 
Ja, du kan ha inntekt samtidig som du mottar AFP. Pensjonsutbetalingen vil da bli redusert ut fra hvor høy arbeidsinntekt du forventer å ha samtidig som du får utbetalt AFP. Du må derfor oppgi framtidig forventet inntekt når du søker om AFP.

Hva gjør jeg ved endring i arbeidsinntekt?
 
Er du under 65 år må du gi beskjed til pensjonskassen dersom din arbeidsinntekt endres, men bare dersom endringen er 15 000 kroner eller mer i året.
 
Eksempel: Fremtidig arbeidsinntekt ved søknad om AFP oppgis i søknaden til 100 000 kroner. Dersom fremtidig arbeidsinntekt viser seg å bli 114 000 kroner trenger du ikke å melde fra til pensjonskassen. Dersom fremtidig arbeidsinntekt blir 115 000 kroner må du melde fra til pensjonskassen.
 
Er du over 65 år anbefaler vi at du tar kontakt med pensjonskassen og forhører deg om hva du må gjøre da endring i arbeidsinntekt kan få ulik betydning.


Hvor mye kan jeg tjene uten at AFP reduseres?
 
Mottar du hel (100 %) AFP beregnet etter folketrygdens regelverk kan du bare tjene inntil 15 000 kroner i året uten at pensjonen din blir redusert.
Mottar du delvis AFP beregnet etter folketrygdens regelverk kan du tjene inntil 15 000 kroner ekstra i året uten at pensjonen din blir redusert.

Mottar du AFP beregnet etter reglene for alderspensjon fra pensjonskassen gjelder følgende;
 • Jobber du i en stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil pensjonen bli redusert.
 • Jobber du på pensjonistlønn jf. Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 12, punkt 12.5 vil pensjonen ikke bli redusert.
 • Jobber du i en stilling hos en arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning, kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert.
Hva er etteroppgjør?
 
Hvert år vil pensjonskassen kontrollere om du har fått utbetalt rett pensjon. Kontrollen gjennomføres når skatteoppgjøret er klart, og derfor skjer etteroppgjøret på høsten eller rett over årsskiftet.
 
I etteroppgjøret kontrolleres faktisk arbeidsinntekt i året AFP ble utbetalt mot antatt arbeidsinntekt i året AFP ble utbetalt.
 
Hvis forskjellen mellom antatt og faktisk arbeidsinntekt er mindre enn 15000 kroner blir det ikke noe etteroppgjør.
 
Hvis forskjellen mellom antatt og faktisk arbeidsinntekt er mer enn 15 000 kroner beregnes pensjonen på nytt for det aktuelle utbetalingsåret. Pensjonskassen vil da etterbetale for lite utbetalt pensjon, eller kreve tilbakebetalt for mye utbetalt pensjon.
Ofte stilte spørsmål og svar om uførepensjon

Når kan jeg søke om uførepensjon fra pensjonskassen?
 
 • Dersom du av helsemessige årsaker får redusert din arbeidsevne og dette medfører reduksjon i din arbeidsinntekt på 20 prosent eller mer kan du ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen.
 • Du bør søke senest tre måneder før retten til sykepenger opphører.
 • Du kan søke om uførepensjon fra pensjonskassen selv om du ikke fyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger (AAP)/uføretrygd fra NAV. Dette gjelder i de tilfeller hvor NAV avslår søknad som følge av at din uføregrad er mindre enn 50 prosent.
 • NB! Selv om du har søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV må du også fylle ut og sende inn eget søknadsskjema om uførepensjon til pensjonskassen.

SØKNADSSKJEMA UFØREPENSJON

Hvordan fastsetter pensjonskassen min uføregrad?
 
 • Uføregraden blir beregnet ut fra forholdet mellom inntekt før og etter at du ble ufør (ikke stillingsstørrelsen).
 • Minste uføregrad er 20 prosent.

Kan jeg søke om uførepensjon fra pensjonskassen hvis min uføregrad er lavere enn 50 %?
 
 • Ja, i pensjonskassen er minste uføregrad 20 prosent.

Hvordan beregnes uførepensjon fra pensjonskassen?


Dersom du samtidig har krav på arbeidsavklaringspenger (AAP)/uføretrygd fra NAV beregnes uførepensjonen slik:
 
 • Først beregnes et tillegg på 3 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).
 • Deretter kommer et kronetillegg på 25 prosent av G, men tillegget kan ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • Er pensjonsgrunnlaget ditt høyere enn 6 G legges det til 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G. 
 • Dersom du forsørger barn under 18 år får du et tillegg på 4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for maksimalt 3 barn.
 • Uførepensjonen reduseres dersom du har mindre enn 30 års medlemstid eller en uføregrad som er lavere enn 100 prosent.

Dersom du ikke har krav på arbeidsavklaringspenger (AAP)/uføretrygd fra NAV beregnes uførepensjonen slik:
 
 • Først beregnes et tillegg på 69 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).
 • Deretter kommer et kronetillegg på 25 prosent av G, men tillegget kan ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • Er pensjonsgrunnlaget ditt høyere enn 6 G legges det til 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G.
 • Uførepensjonen reduseres dersom du har mindre enn 30 års medlemstid eller en uføregrad som er lavere enn 100 prosent.
 • Dersom du forsørger barn under 18 år får du et tillegg på 4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for maksimalt 3 barn.

Hva er inntektsgrense?
 
 • Inntektsgrensen er inntekten du kan ha samtidig med uførepensjon fra pensjonskassen uten at uførepensjonen blir redusert. Inntektsgrensen fastsettes når pensjonskassen innvilger uførepensjon.
 • Skulle du tjene mer enn fastsatt inntektsgrense, beregnes et fradrag i uførepensjonen bare for den delen av inntekten som overstiger inntektsgrensen.
 • Du kan søke om å få endret inntektsgrensen din dersom du har fått varig inntektsøkning i medlemspliktig stilling. Inntekten må i så fall ha økt mer enn reguleringen av grunnbeløpet (G). Frist for å søke om endret inntektsgrense er 31. desember året etter at inntektsøkningen skjedde.
 • Inntektsgrensen oppreguleres hvert år med lønnsvekst og endres fra 1. mai.
 • Inntektsgrensen kan også bli endret ved endring i uføregrad eller dersom du får uføretrygd fra folketrygden.
 • Uføregraden endres ikke selv om inntekten din øker.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no