hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
pensjoner hender

Alderspensjon

Klikk på knappen under for å laste ned søknadsskjema for alderspensjon.
Alderspensjon fra HKP skal sammen med alderspensjon fra folketrygden tilsvare 66% av pensjonsgrunnlaget (som regel sluttlønn), etter 30 års tjenestetid i full stilling.
Alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Regelverket for alderspensjon fra pensjonskassen fremgår av Hovedtariffavtalen for KS-området (HTA), kapittel 1, punkt 12.5, kapittel 2, samt vedlegg 5 - Vedtekter for tjenestepensjonsordning - TPO. Aldersgrensen for din stilling er med på å bestemme når du kan få utbetalt alderspensjon fra HKP. Selv om den generelle aldersgrensen i offentlige tjenestepensjonsordninger er 70 år kan du likevel ta ut alderspensjon fra fylte 67 år. Stillinger med aldersgrense 60 år eller 65 år (særaldersgrenser) gir også mulighet for å gå av med alderspensjon før stillingens aldersgrense, men da er det noen vilkår som må være oppfylt.

Aldersgrensen gir både rett og plikt til å gå av med alderspensjon, men hvis du har en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) og ikke har opptjent 30 års medlemstid ved stillingens aldersgrense kan du fortsette i stillingen til 67 år om du ønsker. Dette fremgår av HTA kapittel 2, punkt 2.4. Har du en stilling med særaldersgrense er det også mulig å gå av med alderspensjon inntil 3 år før du når aldersgrensen. For å kunne gjøre dette må summen av tjenestetid (i offentlige tjenestepensjonsordninger) og egen alder være 85 år eller mer på det tidspunktet du ønsker å gå av med alderspensjon (85-årsregelen). Logger du deg inn på vår medlemsportal - Min side - vil du se hvilken aldersgrense som gjelder for din stilling samt en oversikt som viser din medlemstid i Halden kommunale pensjonskasse.
Søknad om alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Alderspensjonen kommer ikke automatisk til utbetaling selv om du har nådd aldersgrensen for stillingen eller om du har fylt 67 år. Senest 3 måneder før du ønsker å gå av med alderspensjon må du si fra til din arbeidsgiver at du ønsker å fratre din stilling og ta ut alderspensjon. Før dette anbefaler vi at du benytter deg av vårt tilbud om rådgivning slik at du er informert om hvilke vilkår og muligheter som gjelder for deg. Vi hjelper deg også med foreløpig beregning av din fremtidige alderspensjon slik at du får oversikt over din økonomi som alderspensjonist. Etter samtalen med din arbeidsgiver kan du kontakte pensjonskassen for å få tilsendt søknadsskjema for alderspensjon, eller du kan laste ned søknadsskjemaet fra nettsiden vår ved å klikke på denne linken. Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaet kan du enten ringe oss, sende dine spørsmål på e-post eller komme innom våre kontorer for å få hjelp og veiledning.

Når du er 67 år og skal søke om alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse må du også søke om alderspensjon fra NAV. Dette fremgår av HTA vedlegg 5, kapittel 12, § 12-7. Har du en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) slik at du kan gå av med alderspensjon fra HKP før 67 år trenger du derimot ikke å ta ut pensjon fra NAV. Da kan du velge å bare få utbetalt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse. Det kan likevel være mulig for deg å ta ut fleksibel alderspensjon fra NAV fra fylte 62 år hvis du fyller vilkårene for dette. Fleksibel alderspensjon fra NAV kan du lese mer om ved å klikke på denne linken. Du kan også søke om utbetaling av fleksibel alderspensjon fra NAV før du fyller 67 år selv om du ikke tar ut alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse.
Overføringsavtalen - medregning av rettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger 
Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har du tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at din alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om du hele tiden har vært medlem her. Beregningen av din alderspensjon skjer etter reglene i siste ordning. Siden Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt betyr det at ordningene som er med i avtalen stort sett gir de samme rettighetene.

Dersom du tidligere har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger må du opplyse om dette i søknadsskjemaet slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger for beregning og utbetaling av din samlede alderspensjon.
Arbeidsinntekt og alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Det er fullt mulig å ha arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, men i noen tilfeller vil dette medføre reduksjon i pensjonsutbetalingen. I tillegg er det viktig å være klar over at pensjonskassen og folketrygden (NAV) har ulike regler for hvordan arbeidsinntekten påvirker alderspensjonen.Hvis du mottar alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse kan du ha ubegrenset arbeidsinntekt fra arbeidsgivere som ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning. Dette er tilfelle for de fleste arbeidsgivere i privat sektor. Din alderspensjon fra pensjonskassen vil da ikke reduseres som følge av arbeidsinntekten.
Hvis du mottar alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse og jobber i offentlig sektor, men avlønnes etter reglene for pensjonistvilkår, skal du heller ikke ha noen reduksjon i alderspensjonen som følge av arbeidsinntekt. Se HTA kapittel 1, punkt 12.5 for mer informasjon om arbeid på pensjonistvilkår.
Mottar du alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, jobber i offentlig sektor på ordinære arbeidsvilkår og på ny meldes inn i en tjenestepensjonsordning, vil din alderspensjon fra pensjonskassen reduseres. Se HTA vedlegg 5, kapittel 7, § 7-7 for mer informasjon om hvordan alderspensjonen fra pensjonskassen reduseres.Ordningen med ansettelse på pensjonistvilkår må avtales med den enkelte arbeidsgiver, og det er ikke alle arbeidsgivere som er omfattet av disse vilkårene. Spørsmål om dette må derfor rettes direkte til den enkelte arbeidsgiver.
Vilkår for alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Hvis du fratrer din stilling helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 % av din fulle stilling, har du rett til alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse jfr. HTA vedlegg 5 (TPO-vedtektene), kapittel 7, § 7-1 dersom: du har nådd aldersgrensen for stillingen din, eller
 summen av din alder og medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år, og det ikke er mer enn 3 år igjen til stillingens aldersgrense, eller
 du har fylt 67 år, eller
 du har fylt 65 år og har minst 10 års medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger etter fylte 50 år, eller
 du har fylt 65 år og fyller vilkårene i § 4 i vedtektene for avtalefestet pensjon (AFP) i KS’ tariffområde eller tilsvarende krav i andre AFP-vedtekter som måtte gjelde for deg, eller
 du fratrådte stillingen din før fylte 65 år, fylte vilkårene for avtalefestet pensjon ved fratreden og har nå fylt 65 år.Pensjon etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6 er ikke en alderspensjon, men avtalefestet pensjon (AFP) beregnet etter reglene for alderspensjon i tjenestepensjonsordningen. Avtalefestet pensjon kan ikke tas ut samtidig med fleksibel alderspensjon fra folketrygden (NAV). Er det tatt ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden må denne stanses før det gis pensjon fra pensjonskassen etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6.

Halden kommunale pensjonskassen kan heller ikke innvilge alderspensjon etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6 til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.

Stillingsreduksjonen (minimum 10 % av full stilling) regnes med utgangspunkt i den stillingsprosenten du har ved utløpet av siste kvartal før du fratrer stillingen din

Er du ansatt hos arbeidsgiver tilsluttet en tjenestepensjonsordning har du rett til alderspensjon etter § 7-4 f) dersom du er omfattet av tariffavtale om AFP, og fyller kravene i nummer 5 eller 6 ovenfor.
Beregning av alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Ved beregning av din alderspensjon må pensjonskassen fastsette faktorer som pensjonsgrunnlag, gjennomsnittlig stillingsprosent, medlemstid og pensjonsgrad. Før vi går løs på selve beregningen følger her en kort forklaring til de ulike nøkkelbegrepene som blir brukt i pensjonsberegningen;

Pensjonsgrunnlag (HTA kapittel 4): Din faste lønn redusert for gjennomsnittlig stillingsprosent tillagt eventuelle faste pensjonsgivende tillegg. Lønn som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp medregnes ikke i pensjonsgrunnlaget.
Gjennomsnittlig stillingsprosent (HTA kapittel 4, § 4-3): Hvis du i løpet av din medlemstid (tjenestetid) i offentlige tjenestepensjonsordninger har hatt arbeid med varierende stillingsprosenter skal det ved pensjonering fastsettes en gjennomsnittlig stillingsprosent på grunnlag av de 30 beste medlemsårene. Har du mindre enn 30 års medlemstid fastsettes gjennomsnittlig stillingsprosent på grunnlag av alle dine medlemsår.
Medlemstid (HTA kapittel 5): Dette er den tiden det er betalt medlemsinnskudd for og innkluderer også tid hvor du eventuelt har mottatt uførepensjon.
Pensjonsgrad (HTA kapittel 7, § 7-4, bokstav c): Graden fastsettes i forhold til reduksjon i stillingsprosent ved uttak av alderspensjon. 

Alderspensjonen fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes slik (HTA kapittel 7, § 7-4):
  1. Har du medlemstid på 30 år eller mer får du full alderspensjon. Denne skal være 66 % av pensjonsgrunnlaget.
  2. Har du en medlemstid på mindre enn 30 år avkortes alderspensjonen med så mange 30-deler av full pensjon som du har medlemsår.
  3. Ved delvis fratreden, jfr. § 7-1, utbetales gradert alderspensjon. Dersom du har opptjent all pensjon i 100 % stilling settes pensjonsgraden lik nedgangen i stillingsprosent. Har du opptjent pensjon i stilling med deltid (stillingsprosent mindre enn 100 %), beregnes først nedgang i stilling med utgangspunkt i gjennomsnittlig stillingsprosent (jfr. § 4-3). Deretter settes pensjonsgraden lik nedgangen i prosent av gjennomsnittlig stillingsprosent. Ved endelig fratreden regnes den resterende alderspensjonen for seg.
  4. Alderspensjonen skal levealdersjusteres etter bestemmelsene i HTA kapittel 2, punkt 2.1.3.
  5. Forsørger du egne barn under 18 år, skal det for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 % av alderspensjonen etter levealdersjustering. Alderspensjonen med barnetillegg må likevel ikke overstige 90 % av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering når pensjonen er beregnet etter full tjenestetid. Er pensjonen redusert etter punkt 2 eller gardert etter punkt 3 reduseres maksimumsbeløpet tilsvarende.
  6. Fratrer du stillingen din etter fylte 65 år, eller går direkte over fra avtalefestet pensjon til alderspensjon ved fylte 65 år, skal du ha en alderspensjon som inntil 67 år minst utgjør pensjonen beregnet etter vedtektene for AFP i KS´ tariffområde. 
Levealdersjustering - for deg som er født i 1943 eller senere
Alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse levealdersjusteres for alle som er født i 1943 eller senere jfr. HTA kapittel 2, punkt 2.1.3. Det betyr at alderspensjonen skal fordeles over det antall år ditt årskull forventes å leve. Levealdersjusteringen gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet, jfr. folketrygdloven § 19-7.

Alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse levealdersjusteres tidligst fra 67 år ved at pensjonen divideres med forholdstallet som gjelder for ditt årskull ved 67 år. Tar du ut alderspensjon fra pensjonskassen senere enn ved fylte 67 år benyttes forholdstallet på uttakstidspunktet. Det kan ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000 ved levealdersjustering av alderspensjon fra pensjonskassen fordi alderspensjonen ved full tjenestetid ikke kan være høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Dersom du fratrer stillingen delvis, skal forholdstallet på dette tidspunktet legges til grunn for alderspensjonen for den fratrådte stillingsdelen. Når du fratrer stillingen helt, skal forholdstallet på dette tidspunktet legges til grunn for alderspensjonen for den resterende stillingsdelen.

Forskrift til lov om Statens pensjonskasse § 24 om anvendelsen av forholdstall gjøres også gjeldende for tjenestepensjonsordningen i Halden kommunale pensjonskasse.

For alderspensjon fra folketrygden (NAV) gjelder andre regler for levealdersjustering. Du kan lese mer om dette ved å klikke på denne linken.
Individuell garanti - for deg som er født i 1958 eller tidligere
Hovedtariffavtalen har en garantibestemmelse som på visse vilkår sikrer et garantert pensjonsnivå til deg som er født i 1958 eller tidligere. Denne bestemmelsen fremgår av kapittel 2, punkt 2.1.4 og lyder slik:

Medlemmer som 1.1.2011 har 15 år eller mindre igjen til fylte 67 år, skal ha et garantert pensjonsnivå etter reglene i punktet her.

Garantien gjelder tidligst fra 67 år og anvendes på summen av

a) alderspensjon etter denne pensjonsordning samordnet med alderspensjon fra folketrygden etter lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og
b) alderspensjon fra folketrygden

For medlemmer som har 30 års tjenestetid eller mer, utgjør det garanterte pensjonsnivået 66 % av pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som har mindre enn 30 års tjenestetid, jfr. TPO-vedtektene § 7-4 bokstav b), utgjør det garanterte pensjonsnivået et forholdsmessig beløp.

Dersom summen av pensjoner etter bokstav b er lavere enn det garanterte pensjonsnivået etter tredje ledd, skal det utbetales et garantitillegg som svarer til differansen mellom det garanterte nivået etter tredje ledd og summen av pensjoner etter annet ledd. Eventuelle forsørgingstillegg holdes utenfor ved beregningen av garantitillegget.

Dersom alderspensjon etter denne ordningen er tatt ut før eller ved 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav b, beregnes som basispensjon, jfr. folketrygdloven § 19-5 første ledd, dividert med forholdstallet ved 67 år. Eventuelt basispensjonstillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes med.

Dersom alderspensjon etter denne ordningen er tatt ut etter 67 år, skal alderspensjon fra folketrygden som inngår i garantiberegningen etter annet ledd bokstav b, beregnes som basispensjon dividert med forholdstallet på det tidspunktet medlemmet fratrer med alderspensjon etter denne ordningen. Eventuelt basispensjonstillegg etter folketrygdloven § 19-9 tredje ledd og tillegg etter folketrygdloven § 19-14 femte ledd regnes med.

Bestemmelsene i punktet her gjelder tilsvarende for oppsatt alderspensjon, likevel slik at tjenestetiden etter tredje ledd fastsettes etter TPO-vedtektene § 11-4.
Årlig regulering av alderspensjon
Jfr. HTA kapittel 2, punkt 2.1.6 reguleres alderspensjon under utbetalting slik:

Pensjonsgrunnlaget reguleres årlig fra 1.5. i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut.

Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som fratrer sin stilling med alderspensjon eller avtalefestet pensjon før 67 år, skal omregnes fra måneden etter fylte 67 år ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og fram til omregningstidspunktet. Pensjonsgrunnlaget for medlemmer som etter TPO-vedtektene § 7-1 nummer 4, 5 og 6 får alderspensjon fra fylte 65 år, skal omregnes på tilsvarende måte. Dersom medlemmet dør før omregningstidspunktet ved 65 eller 67 år, skal pensjonsgrunnlaget ved beregning av enke- eller enkemannspensjon og barnepensjon etter kapittel 9 og 10 omregnes ved at det oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsestidspunktet og fram til virkningstidspunktet for pensjonen.

Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende ved første regulering etter at pensjonsgrunnlaget er omregnet.

Ved regulering av pensjoner og pensjonsgrunnlag etter første til tredje ledd benyttes de reguleringsfaktorer Kongen fastsetter etter folketrygdloven § 19-14 åttende ledd.