hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
Bilde av bokstavene A, F og P på gul bakgrunn

Avtalefestet pensjon (AFP)

Klikk på knappen under for å laste ned søknadsskjema for avtalefestet pensjon.
Avtalefestet pensjon (AFP) er et tilbud om frivillig fratreden med pensjon fremforhandlet av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Du kan søke om avtalefestet pensjon fra fylte 62 år. AFP fra 62 - 65 år er ikke en del av tjenestepensjonsordningen og beregnes etter folketrygdens regler. Fra 65 - 67 år inngår AFP som en del av rettighetene fra tjenestepensjonsordningen, og pensjonen kan enten beregnes som en tjenestepensjon eller fortsatt som en folketrygdytelse avhengig av hvilken beregning som gir den høyeste utbetalingen. Halden kommunale pensjonskasse administrerer og utbetaler AFP på vegne av arbeidsgiver.

Avtalefestet pensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Regelverket for avtalefestet pensjon fra pensjonskassen fremgår av Hovedtariffavtalen for KS-området (HTA), vedlegg 4 - Vedtekter for avtalefestet pensjon. Du kan gå av med AFP fra du fyller 62 år dersom du fyller vilkårene for dette, men du kan ikke ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden (NAV) eller alderspensjon fra pensjonskassen samtidig som du tar ut AFP. Om du ønsker å ta ut full AFP og dermed fratre din stilling er dette valget opp til deg. Ønsker du derimot en ordning med delvis AFP og fortsette i redusert stilling krever dette samtykke fra din arbeidsgiver.

Vilkår for AFP

Vilkårene for å få avtalefestet pensjon fremgår av vedtektenes § 3. Du kan få utbetalt AFP fra og med måneden etter at du har fylt 62 år jfr. vedtektenes § 8, første ledd, dersom vilkårene i § 3 er oppfylt. Da må du minst fratre med 10 % av full stilling og pensjonen beregnes i henhold til bestemmelsene i § 5, 1. ledd. Vilkårene i § 3 er som følger:
 • Du må være i lønnet arbeid frem til uttakstidspunktet for AFP. Er du sykemeldt og får utbetalt sykepenger anses du likevel å være i lønnet arbeid i hele sykepengeperioden.
 • I løpet av de siste 3 årene før uttak av AFP må du ha vært tilsatt i minst 20 % stilling med en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger folketrygdens grunnbeløp jfr. § 4 i vedtektene. I samme periode må du ha vært ansatt hos arbeidsgivere med pensjonsordning omfattet av Overføringsavtalen. Sammenhengende medlemskap i arbeidsgivers tjenestepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste.
 • Dersom du har vært permitert i denne perioden (de siste 3 år før uttak av AFP) i samsvar med permiteringsloven av 06.05.1988 beholder du likevel retten til AFP. Det samme er tilfelle ved velferdspermisjon i inntil 3 måneder samt permisjoner for å inneha offentlige verv eller tillitsverv i medhold av Hovedavtalen eller Hovedtariffavtalen.
 • Du kan ikke motta tjenestepensjon eller andre ytelser finansiert av arbeidsgiver på uttakstidspunkt for AFP uten motsvarende arbeidsplikt.
 • Har du delvis uførepensjon finansiert av arbeidsgiver kan du likevel få avtalefestet pensjon. Har du på grunn av særaldersgrense fått omregnet uførepensjon til alderspensjon ved nådd aldersgrense kan du også få avtalefestet pensjon.
 • Du må også oppfylle opptjeningskravene i vedtektenes § 4 for å kunne få AFP.
 • Er du 65 år, har 10 års medlemskap i tjenestepensjonsordningen etter fylte 50 år, jfr. § 2, annet ledd, gjelder ikke vilkårene i § 3 for pensjoner beregnet etter reglene i vedtektenes § 5, 3. ledd.

Opptjeningskrav for AFP
Opptjeningskravene fremgår av vedtektenes § 4. Oppfyller du krav til alder jfr. § 2, første ledd og krav til yrkesaktivitet jfr. § 3 må du også i tillegg oppfylle følgende:
 1. ​Du må ha en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger folketrygdens grunnbeløp. Det samme inntektskravet gjelder også for pensjonsgivende inntekt i året før uttaksåret.
 2. Du må ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden i perioden fra og med det året du ble 50 år til og med året før du skal ta ut AFP.
 3. I de 10 beste inntektsårene fra og med 1967 til og med året før du skal ta ut AFP må du ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Beregning av AFP - pensjonens sammensetning
Beregningsreglene for avtalefestet pensjon fremgår av vedtektenes § 5. Det er 2 regelsett som gjelder og din alder på uttakstidspunkt for AFP er førende for hvilket regelsett som kommer til anvendelse.
 • AFP består i utgangspunktet av 3 deler - grunnpensjon, tilleggspensjon/særtillegg og et AFP-tillegg. Du kan også få tillegg for forsørget ektefelle.
 • Full pensjon tilsvarer den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år tillagt et AFP-tillegg på kroner 20.400,- per år ved full AFP. Forsørgingstillegg tilstås dersom du forsørger ektefelle som er 60 år eller eldre.
 • Den avtalefestede pensjonen kan ikke overstige et beløp som svarer til 70 % av tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden.
 • Fra 65 år beregnes AFP etter reglene i tjenestepensjonsordningen dersom vilkårene i § 2, annet ledd er oppfylt, og denne AFP-beregningen gir en høyere utbetaling enn etter reglene i §5, første ledd.
AFP beregnet som folketrygd går inn under samordningsloven, og betraktes i den sammenheng som om den var en folketrygdytelse. Utbetaling av AFP kan derfor føre til reduksjon av enkelte andre pensjoner. Dersom du allerede får ytelser fra folketrygden må du frasi deg disse ytelsene før du kan få utbetalt AFP. I pensjonskassen kan AFP kombineres med andre ytelser.

Forhåndsberegning av AFP
Halden kommunale pensjonskasse innhenter beregninger fra folketrygden (NAV) for å kunne utbetale AFP. Dersom du planlegger å gå av med avtalefestet pensjon kan du derfor henvende deg til NAV for å få en oversikt over hvor mye du vil få utbetalt i AFP. Når du fyller 65 år vil beregningen fra NAV vise hva du minimum vil få utbetalt i AFP. Pensjonskassen sammenligner da beregningen fra NAV mot din opptjente tjenestepensjon og utbetaler deretter AFP etter den beregningen som gir høyest utbetaling hvis vilkårene for dette er til stede.

Årlig regulering av AFP
Reglene for regulering av AFP fremgår av § 6 i vedtektene. AFP-tillegget reguleres ikke, mens et evt. forsørgingstillegg reguleres forskjellig fra grunnpensjons- og tilleggspensjon/særtilleggsdelen.

Pensjonen reguleres årlig med virkning fra 1. mai hvert år. Pensjon unntatt AFP-tillegg og evt. forsørgingstillegg reguleres i samsvar med lønnsvekst (tilsvarer økningen i folketrygdens grunnbeløp) fratrukket 0,75 %. Første gang pensjonen reguleres reduseres dette fradraget (0,75 %) forholdsmessig ut fra når på året pensjonen ble tatt ut. Tok du ut AFP fra 1. juni året før blir det fullt fradrag. Tok du ut AFP fra 1. april inneværende år skal fradraget utgjøre 1/12 av 0,75 %.

AFP og arbeidsinntekt
Reglene for AFP og arbeidsinntekt fremgår av § 7 i vedtektene. Har du pensjonsgivende inntekt etter at du har tatt ut avtalefestet pensjon reduseres pensjonen med samme prosentandel som ny pensjonsgivende inntekt utgjør av tidligere pensjonsgivende inntekt. Imidlertid kan du tjene inntil kroner 15.000 uten at pensjonen skal reduseres. Dette beløpet er et toleransebeløp og ikke et fribeløp. Hvis pensjonsgivende inntekt er større enn toleransebeløpet skal pensjonen reduseres i forhold til ny inntekt. Den nye pensjonsgraden beregnes ut ifra pensjonsgivende inntekt inkludert toleransebeløpet.

Etteroppgjør
Når resultatet av skatteligningen din er klar, vil vi kontrollere om du har fått for lite eller for mye utbetalt AFP. Dette kalles etteroppgjør. Viser det seg at du har fått utbetalt for lite AFP etterbetaler vi pensjon til deg. Hvis det viser at du har fått utbetalt for mye pensjon krever vi dette tilbakebetalt gjennom trekk i kommende pensjonsutbetalinger. Dette følger av forskrift av 30.11.2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Etteroppgjør gjelder ikke for mottakere av AFP som får beregnet sin pensjon etter § 5, tredje ledd.