Arbeidsgruppe – Særaldersgrenser i offentlig sektor

mars 20 2023
Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. Flere stillinger tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning har særaldersgrenser, det vil si lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen på 70 år. Nå skal utvalget se på behovet for denne ordningen. I henhold til Pensjonsavtalen fra 2018 sier det skal utredes og avtales pensjonsregler for personer som har særaldersgrenser, og som er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Arbeidsgruppen skal blant annet:

• Kartlegge omfanget og redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrensene.
• Vurdere arbeidets art for stillinger med særaldersgrenser sammenlignet med andre stillinger.
• Kartlegge avgangsmønster for yrker med og uten særaldersgrenser og omfanget av personer som fortsetter i arbeid etter uttak av særalderspensjon.
• Vurdere hensiktsmessige tiltak som kan legge til rette for forlenget yrkeskarriere for personer i stillinger med særaldersgrense og vurdere muligheten for overgang til annet arbeid.

Gruppen har frist til 1. juni 2023.
 

Relaterte saker

Regjeringen foreslår å endre skattereglene for barnepensjon

Regjeringen har 17. november 2023 fremmet forslag om å skattlegge barnepensjon som kapitalinntekt, ikke som lønn, og...

Pensjonsvalgene du bør tenke over før du er 60 år!

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser det har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Pensjonsvalg du bør tenke over

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser de har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Informasjon om pensjon

Halden kommunale pensjonskasse tilbyr foredrag for medlemmer om våre ytelser. Dersom dette er ønskelig ta kontakt med...

Ny sats for pensjonistlønn

Gjeldende fra 01.01.23 er satsen for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 233,- pr. time. Dette gjelder alle offentlige...

Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning

Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Det er besluttet å...
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn