TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av saftige og modne røde jordbær på en jordbærplante

Informasjon om alderspensjon for medlemmer født 1954 - 1958

Alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse skal sammen med folketrygdens alderspensjon utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening (30 års medlemstid) i offentlige tjenestepensjonsordninger. Dette er før levealdersjustering. Har du mindre enn 30 års medlemstid avkortes pensjonen i forhold til faktisk medlemstid delt på 30. Pensjonsgrunnlaget fastsettes i hovedsak ut fra sluttlønn justert for gjennomsnittlig deltid for de årene du har vært medlem av offentlige tjenestepensjonsordninger. Pensjonsgivende tillegg skal også medregnes i pensjonsgrunnlaget. Overtid er ikke pensjonsgivende i offentlige tjenestepensjonsordninger. Forsørger du barn under 18 år gis det barnetillegg i alderspensjonen.

Aldersgrensen for din stilling bestemmer når alderspensjonen kan komme til utbetaling. Den generelle aldersgrensen i offentlige tjenestepensjonsordninger er 70 år, men du kan likevel ta ut alderspensjon fra fylte 67 år.

Aldersgrensen gir både rett og plikt til å gå av med alderspensjon, men hvis du har en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) og ikke har opptjent 30 års medlemstid ved stillingens aldersgrense kan du fortsette i stillingen til 67 år om du ønsker. Har du en stilling med særaldersgrense er det også mulig å gå av med alderspensjon inntil 3 år før du når aldersgrensen. For å kunne gjøre dette må summen av tjenestetid (i offentlige tjenestepensjonsordninger) og egen alder være 85 år eller mer på det tidspunktet du ønsker å gå av med alderspensjon (85-årsregelen).

Logg deg inn på vår medlemsportal - Min side – for å se hvilken aldersgrense som gjelder for din stilling. Her kan du også få oversikt over din medlemstid i Halden kommunale pensjonskasse.

Fra fylte 67 år er det et vilkår at du samtidig med uttak av alderspensjon fra pensjonskassen også må ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV). Alderspensjonene samordnes slik at folketrygdens alderspensjon blir utbetalt i sin helhet, mens alderspensjonen fra pensjonskassen blir redusert med et samordningsfradrag.

For årskullene 1954-1962 er det vedtatt nye regler om levealdersjustering av alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. Det er også vedtatt nye regler for samordning av tjenestepensjonen med alderspensjon fra folketrygden. Som følge av dette har vi sendt ut brev med generell informasjon om hvordan dette påvirker ditt årskull.
Brevet kan du lese ved å klikke på denne linken.

Søke om alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Alderspensjonen kommer ikke automatisk til utbetaling fra pensjonskassen selv om du har nådd aldersgrensen for stillingen din, eller om du har fylt 67 år. Senest 3 måneder før du ønsker å gå av med alderspensjon må du si fra til din arbeidsgiver at du ønsker å fratre din stilling og ta ut alderspensjon. Før dette anbefaler vi at du benytter deg av vårt tilbud om rådgivning slik at du er informert om hvilke vilkår og muligheter som gjelder for deg. Vi hjelper deg også med foreløpig beregning av din fremtidige alderspensjon slik at du får oversikt over din økonomi som alderspensjonist.

Etter at du har meldt fra til din arbeidsgiver kan du kontakte pensjonskassen for å få tilsendt søknadsskjema for alderspensjon, eller du kan laste ned søknadsskjemaet fra nettsiden vår ved å klikke på denne linken. Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaet kan du enten ringe oss, sende dine spørsmål på e-post via denne linken eller komme innom våre kontorer for å få hjelp og veiledning. Klikk her for mer kontaktinformasjon.

Hvis du skal søke om alderspensjon fra pensjonskassen og du er 67 år eller eldre må du også samtidig søke om og ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV). Har du en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) slik at du kan gå av med alderspensjon før 67 år trenger du derimot ikke å ta ut alderspensjon fra NAV. Da kan du velge å bare få utbetalt alderspensjon fra pensjonskassen.

Det kan likevel være mulig for deg å ta ut fleksibel alderspensjon fra NAV fra fylte 62 år hvis du fyller vilkårene for dette. Fleksibel alderspensjon fra NAV kan du lese mer om ved å klikke på denne linken. Du kan også søke om utbetaling av fleksibel alderspensjon fra NAV før du fyller 67 år selv om du ikke tar ut alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse.

Vilkår for alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Hvis du fratrer din stilling helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 % av din fulle stilling, har du rett til alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse dersom;
 
  1. du har nådd aldersgrensen for stillingen din, eller
  2. summen av din alder og medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år, og det ikke er mer enn 3 år igjen til stillingens aldersgrense, eller
  3. du har fylt 67 år, eller
  4. du har fylt 65 år og har minst 10 års medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger etter fylte 50 år, eller
  5. du har fylt 65 år og fyller vilkårene for avtalefestet pensjon (AFP) i KS’ tariffområde eller tilsvarende krav i andre AFP-vedtekter som måtte gjelde for deg, eller
  6. du fratrådte stillingen din før fylte 65 år, fylte vilkårene for avtalefestet pensjon ved fratreden og har nå fylt 65 år.

Pensjon etter vilkår nummer 4, 5 og 6 er ikke en alderspensjon, men avtalefestet pensjon (AFP) beregnet etter reglene for alderspensjon i tjenestepensjonsordningen. Avtalefestet pensjon kan ikke tas ut samtidig med fleksibel alderspensjon fra folketrygden (NAV). Er det tatt ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden må denne stanses før det gis pensjon fra pensjonskassen etter 1. ledd nummer 4, 5 og 6.

Halden kommunale pensjonskassen kan heller ikke innvilge alderspensjon etter nummer 4, 5 og 6 til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.

Stillingsreduksjonen (minimum 10 % av full stilling) regnes med utgangspunkt i den stillingsprosenten du har ved utløpet av siste kvartal før du fratrer stillingen din.

Er du ansatt hos arbeidsgiver tilsluttet en offentlig tjenestepensjonsordning har du rett til alderspensjon etter § 14-7 f) dersom du er omfattet av tariffavtale om AFP, og fyller kravene i nummer 5 eller 6 ovenfor.

Beregning av alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Ved beregning av din alderspensjon må pensjonskassen fastsette faktorer som pensjonsgrunnlag, gjennomsnittlig stillingsprosent, medlemstid og pensjonsgrad. Før vi går løs på selve beregningen følger her en kort forklaring til de ulike begrepene som blir brukt i pensjonsberegningen;

Pensjonsgrunnlag: Din faste lønn redusert for gjennomsnittlig stillingsprosent tillagt eventuelle faste pensjonsgivende tillegg. Lønn som overstiger 12 ganger folketrygdens grunnbeløp medregnes ikke i pensjonsgrunnlaget.

Gjennomsnittlig stillingsprosent: Hvis du i løpet av din medlemstid (tjenestetid) i offentlige tjenestepensjonsordninger har hatt arbeid med varierende stillingsprosenter skal det ved pensjonering fastsettes en gjennomsnittlig stillingsprosent på grunnlag av de 30 beste medlemsårene. Har du mindre enn 30 års medlemstid fastsettes gjennomsnittlig stillingsprosent på grunnlag av alle dine medlemsår.

Medlemstid: Dette er den tiden det er betalt medlemsinnskudd for og innkluderer også tid hvor du eventuelt har mottatt uførepensjon.

Pensjonsgrad: Graden fastsettes i forhold til reduksjon i stillingsprosent ved uttak av alderspensjon. 

Alderspensjonen fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes slik:

 
  1. Har du medlemstid på 30 år eller mer får du full alderspensjon. Denne skal være 66 % av pensjonsgrunnlaget.
  2. Har du en medlemstid på mindre enn 30 år avkortes alderspensjonen med så mange 30-deler av full pensjon som du har medlemsår.
  3. Ved delvis fratreden utbetales gradert alderspensjon. Dersom du har opptjent all pensjon i 100 % stilling settes pensjonsgraden lik nedgangen i stillingsprosent. Har du opptjent pensjon i stilling med deltid (stillingsprosent mindre enn 100 %), beregnes først nedgang i stilling med utgangspunkt i gjennomsnittlig stillingsprosent. Deretter settes pensjonsgraden lik nedgangen i prosent av gjennomsnittlig stillingsprosent. Ved endelig fratreden regnes den resterende alderspensjonen for seg.
  4. Alderspensjonen skal deretter levealdersjusteres.

Forsørger du egne barn under 18 år, skal det for hvert barn ytes et barnetillegg på 10 % av alderspensjonen etter levealdersjustering. Alderspensjonen med barnetillegg må likevel ikke overstige 90 % av pensjonsgrunnlaget etter levealdersjustering når pensjonen er beregnet etter full tjenestetid. Er pensjonen redusert etter punkt 2 eller gardert etter punkt 3 reduseres maksimumsbeløpet tilsvarende.

Fratrer du stillingen din etter fylte 65 år, eller går direkte over fra avtalefestet pensjon til alderspensjon ved fylte 65 år, skal du ha en alderspensjon som inntil 67 år minst utgjør pensjonen beregnet etter vedtektene for AFP i KS´ tariffområde.

Levealdersjustering - for deg som er født i 1954 - 1958

Alderspensjon fra HKP skal levealdersjusteres. Det betyr at alderspensjonen skal fordeles over det antall år ditt årskull forventes å leve. Levealdersjusteringen gjøres ved hjelp av forholdstall og delingstall som fastsettes av NAV, og gjennomføres slik:

1) Med utgangspunkt i opptjent alderspensjon foretas levealdersjustering ved å dele alderspensjonen på forholdstallet for ditt årskull (beløp 1).
2) Med utgangspunkt i opptjent alderspensjon foretas levealdersjustering ved å dele alderspensjonen på delingstall delt på 13,42 for ditt årskull (beløp 2).

Beløpene som fremkommer skal fordeles på samme måte som for beregning av alderspensjon i folketrygden for ditt årskull. Alderspensjon fra pensjonskassen før samordning med folketrygd beregnes slik:

For 1954-kullet: Beløp 1 x 9/10 + beløp 2 x 1/10 = alderspensjon fra HKP før samordning med folketrygdens alderspensjon.
For 1955-kullet: Beløp 1 x 8/10 + beløp 2 x 2/10 = alderspensjon fra HKP før samordning med folketrygdens alderspensjon.
For 1956-kullet: Beløp 1 x 7/10 + beløp 2 x 3/10 = alderspensjon fra HKP før samordning med folketrygdens alderspensjon.
For 1957-kullet: Beløp 1 x 6/10 + beløp 2 x 4/10 = alderspensjon fra HKP før samordning med folketrygdens alderspensjon.
For 1958-kullet: Beløp 1 x 5/10 + beløp 2 x 5/10 = alderspensjon fra HKP før samordning med folketrygdens alderspensjon.

Alderspensjon fra HKP levealdersjusteres tidligst fra 67 år. Tar du ut alderspensjon fra pensjonskassen senere enn ved fylte 67 år benyttes forholdstall og delingstall på uttakstidspunktet. Det kan ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000 ved levealdersjustering av alderspensjon fra pensjonskassen fordi alderspensjonen ved full tjenestetid ikke kan være høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Dersom du fratrer stillingen delvis, skal forholdstall og delingstall på dette tidspunktet legges til grunn for alderspensjonen for den fratrådte stillingsdelen. Når du fratrer stillingen helt, skal forholdstall og delingstall på dette tidspunktet legges til grunn for alderspensjonen for den resterende stillingsdelen.

Dersom du ønsker å lese mer om fastsettelse av forholdstall og delingstall vil vi anbefale deg å klikke på denne linken for å gå til NAV sin nettside hvor du også vil finne tabellene for forholds- og delingstall.

Samordning med folketrygden

Fra du fyller 67 år skal alderspensjon fra HKP samordnes med alderspensjon fra folketrygden (NAV) jf. samordningslovens bestemmelser. Det er tjenestepensjonen som reduseres ved samordning, mens pensjonsutbetalingen fra NAV utbetales fullt ut. Fradraget i tjenestepensjonen kan være lavere enn faktisk utbetalt pensjon fra folketrygden (samordningsfordel).

Siden årskullene 1954 - 1962 får en alderspensjon i folketrygden beregnet med utgangspunkt i 2 regelverk må samordningen tilpasses dette.

I gammelt regelverk består folketrygdens alderspensjon av grunnpensjon, tilleggspensjon og i noen tilfeller også et pensjonstillegg/særtillegg avhengig av hvor mye pensjonsopptjening du har i folketrygden. Denne delen av folketrygdens alderspensjon levealdersjusteres med ditt årskulls forholdstall.

I nytt regelverk består folketrygdens alderspensjon av inntektspensjon og garantipensjon. Størrelsen på garantipensjonen er avhengig av hvor stor pensjonsbeholdning du har tjent opp og skal sikre at du får en pensjon som minst tilsvarer et garantipensjonsnivå. Denne delen av folketrygdens alderspensjon levealdersjusteres med ditt årskulls delingstall.

Samordningsfradraget beregnes slik:
1) Alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden beregnes og samordnes etter gammelt regelverk (fradrag 1).
2) Alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden beregnes og samordnes etter nytt regelverk (fradrag 2).

Dette gir 2 samordningsfradag som summeres på følgende vis:

For 1954-kullet: Fradrag 1 x 9/10 + fradrag 2 x 1/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon.
For 1955-kullet: Fradrag 1 x 8/10 + fradrag 2 x 2/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon.
For 1956-kullet: Fradrag 1 x 7/10 + fradrag 2 x 3/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon.
For 1957-kullet: Fradrag 1 x 6/10 + fradrag 2 x 4/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon.
For 1958-kullet: Fradrag 1 x 5/10 + fradrag 2 x 5/10 = samordningsfradrag for folketrygdens alderspensjon. 

Mer om samordning etter gammelt regelverk (samordningsfordel):
Fradrag for grunnpensjon utgjør 75 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Har du mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen, eller din gjennomsnittlig stillingsprosent er lavere enn 100 %, eller du bare tar ut delvis alderspensjon fra pensjonskassen reduseres fradraget for grunnpensjon i forhold til disse faktorene.

Fradrag for tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg utgjør i utgangspunktet utbetalt tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg, men har du hatt inntekt som ikke har vært pensjonsgivende i forhold til din tjenestepensjon vil denne inntekten holdes utenfor samordningen. Har du mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen, eller du bare tar ut delvis alderspensjon fra pensjonskassen, så reduseres fradraget i forhold til dette.

Mer om samordning etter nytt regelverk (samordningsfordel):
Ved samordning med folketrygd opptjent på nytt regelverk er det to fordeler i samordningen:

1) 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden holdes utenom samordningen
2) Det gis et tillegg på 2,5 G etter samordning som deles på folketrygdens delingstall og sikrer at du får utbetalt pensjon etter samordning.

Hvis alderspensjon fra HKP ikke er fullt opptjent, reduseres samordningsfradraget og tillegg på 2,5 G tilsvarende.

Alderspensjon fra HKP skal også samordnes med AFP fra privat sektor. Hvis du mottar privat AFP i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, gjøres det samordningsfradrag for 15 prosent av din private AFP. Hvis alderspensjon fra HKP ikke er fullt opptjent, blir fradraget for privat AFP tilsvarende redusert. Mottar du andre pensjonsutbetalinger som krigspensjon, yrkesskadetrygd eller pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn er også disse omfattet av samordningslovens bestemmelser.

Fleksibel alderspensjon fra folketrygden som tas ut før 67 år skal ikke samordnes med alderspensjon fra HKP før ved fylte 67 år.

Individuell garanti - for deg som er født i 1954 - 1958

Tilhører du årskullene som er født i perioden 1954 - 1958 gis det et garantitillegg (individuell garanti) i tjenestepensjonen som sikrer at du får utbetalt en samlet alderspensjon fra pensjonskassen og folketrygden som utgjør minimum 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening etter levealdersjustering dersom vilkårene for dette er oppfylt. Har du ikke full opptjening i tjenestepensjonsordningen vil garantitillegget bli redusert forholdsmessig.

Garantien forutsetter at du tar ut alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden fra samme tidspunkt etter fylte 67 år. Garantien forutsetter at du tar ut alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden fra samme tidspunkt etter fylte 67 år. Tar du ut fleksibel alderspensjon i folketrygden før 67 år reduseres garantien.

Overføringsavtalen - medregning av rettigheter

Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har du tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at din alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om du hele tiden har vært medlem her. Beregningen av din alderspensjon skjer etter reglene i siste ordning. Siden Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt betyr det at ordningene som er med i avtalen stort sett gir de samme rettighetene.

Dersom du tidligere har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger må du opplyse om dette i søknadsskjema ved søknad om pensjon slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger for beregning og utbetaling av din samlede alderspensjon.

Eksempel: Kari har jobbet i staten og har 10 års medlemstid i Statens pensjonskasse. Etter dette har Kari jobbet 5 år i Fredrikstad kommune og har opparbeidet 5 års medlemstid i KLP. Før Kari blir pensjonist har hun også jobbet 15 år i Halden kommune og vært innmeldt i Halden kommunale pensjonskasse. Når pensjonskassen skal utbetale alderspensjon til Kari legges alle medlemsår i offentlige tjenestepensjonsordninger til grunn. Dermed oppnår Kari full alderspensjon beregent etter 30 års medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger.

Arbeidsinntekt og opplysningsplikt

Det er fullt mulig å ha arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, men i noen tilfeller vil dette medføre reduksjon i pensjonsutbetalingen. I tillegg er det viktig å være klar over at pensjonskassen og folketrygden (NAV) har ulike regler for hvordan arbeidsinntekten påvirker alderspensjonen. Hvis du mottar alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse kan du ha ubegrenset arbeidsinntekt fra arbeidsgivere som ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning. Dette er tilfelle for de fleste arbeidsgivere i privat sektor. Din alderspensjon fra pensjonskassen vil da ikke reduseres som følge av arbeidsinntekten.

Hvis du mottar alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse og jobber i offentlig sektor, men avlønnes etter reglene for pensjonistvilkår, skal du heller ikke ha noen reduksjon i alderspensjonen som følge av arbeidsinntekt. Se Hovedtariffavtalen for mer informasjon om arbeid på pensjonistvilkår.

Mottar du alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, jobber i offentlig sektor på ordinære arbeidsvilkår og på ny meldes inn i en tjenestepensjonsordning, vil din alderspensjon fra pensjonskassen reduseres eller falle bort. Det er stillingsprosenten i arbeidsforholdet som avgjør hvor mye alderspensjonen reduseres. Alderspensjonen faller helt bort dersom forskjellen mellom redusert stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før fratreden og ny stillingsprosent er mindre enn 10 prosentenheter.

Ordningen med ansettelse på pensjonistvilkår må avtales med den enkelte arbeidsgiver, og det er ikke alle arbeidsgivere som er omfattet av disse vilkårene. Spørsmål om dette må derfor rettes direkte til den enkelte arbeidsgiver.


Jobbe etter fylte 67 år – hva betyr det for alderspensjon fra pensjonskassen
Hvis du fortsetter å jobbe på ordinære lønnsvilkår etter fylte 67 år kan det påvirke alderspensjonen fra pensjonskassen på en negativ måte. Det samme vil være tilfelle dersom du tar ut full alderspensjon fra 67 år for senere å gå tilbake i jobb med ny innmelding i pensjonskassen. Vær også klar over at pensjonskassen og folketrygden (NAV) har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker alderspensjon.

Hvis det er aktuelt for deg å fortsette i din stilling ut over 67 år, eller om du ønsker å jobbe igjen (på ordinære lønnsvilkår) etter at du har gått av med full alderspensjon fra 67 år, anbefaler vi at du henvender deg til pensjonskassen for å få oversikt over følgene dette vil kunne få for din fremtidige alderspensjon fra pensjonskassen.


Opplysningsplikt
I henhold til Hovedtariffavtalen er ethvert medlem som mottar pensjon fra pensjonskassen forpliktet til å gi opplysninger til pensjonskassen som er nødvendig for å kunne utbetale riktig pensjon. Har du inntekt samtidig med at du mottar alderspensjon fra pensjonskassen må du derfor melde fra til oss direkte, og du må melde fra skriftlig. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i regelverket for når du må melde fra om inntekt og hvor mye du kan tjene uten at det går ut over din alderspensjon fra pensjonskassen.

Årlig regulering av alderspensjon

Hvert år med virkning fra og med 1. mai økes/reguleres alderspensjon som er under utbetaling fra Halden kommunale pensjonskasse slik:

Pensjonsgrunnlaget reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut.

Beregning av pensjon – regelverket

Halden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen. Informasjonen du finner på våre nettsider bygger på disse bestemmelsene, men er ikke uttømmende. Hvis du ønsker å lese mer om de ulike avtalene og gjeldende lovverk kan du klikke på linkene under.