TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av bokstavene A, F og P på gul bakgrunn

Avtalefestet pensjon (AFP)

Regelverket vedrørende avtalefestet pensjon for medlemmer i offentlige tjenestepensjonsordninger født før 1963 endres ikke ved innføring av ny offentlig tjenestepensjon fra 01.01.2020.

Ved innføring av ny offentlig tjenestepensjon for medlemmer født 1963 og senere blir det endringer i vilkår, opptjening og utbetaling av avtalefestet pensjon. I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden. Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor bygges opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Dette har betydning for AFP-rettigheter hvis du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor.

Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen i 2020. Dersom disse forhandlingene medfører at AFP i privat sektor blir endret, vil dette også kunne få følger for AFP-ordningen i offentlig sektor. Det er derfor foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Pensjonskassen vil gi ut mer informasjon når reglene er vedtatt.

Er du født før 1963 og skal søke om avtalefestet pensjon fra Halden kommunale pensjonskassen kan du klikke på knappen under for å laste ned søknadsskjema.

Avtalefestet pensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Avtalefestet pensjon (AFP) er et tilbud om frivillig fratreden med pensjon fremforhandlet av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Du kan søke om avtalefestet pensjon fra fylte 62 år. AFP fra 62 - 65 år er ikke en del av tjenestepensjonsordningen og beregnes etter folketrygdens regler. Fra 65 - 67 år inngår AFP som en del av rettighetene fra tjenestepensjonsordningen, og pensjonen kan enten beregnes som en tjenestepensjon eller fortsatt som en folketrygdytelse avhengig av hvilken beregning som gir den høyeste utbetalingen. Halden kommunale pensjonskasse administrerer og utbetaler AFP på vegne av arbeidsgiver.

Regelverket for avtalefestet pensjon fra pensjonskassen fremgår av Hovedtariffavtalen for KS-området (HTA). Du kan gå av med AFP fra du fyller 62 år dersom du fyller vilkårene for dette, men du kan ikke ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden (NAV) eller alderspensjon fra pensjonskassen samtidig som du tar ut AFP. Om du ønsker å ta ut full AFP og dermed fratre din stilling er dette valget opp til deg. Ønsker du derimot en ordning med delvis AFP og fortsette i redusert stilling krever dette samtykke fra din arbeidsgiver.

Vilkår for AFP

Du kan få utbetalt AFP fra og med måneden etter at du har fylt 62 år dersom vilkårene er oppfylt. Da må du minst fratre med 10 % av full stilling.

Vilkårene for AFP er som følger:
 
 • Du må være i lønnet arbeid frem til uttakstidspunktet for AFP. Er du sykemeldt og får utbetalt sykepenger anses du likevel å være i lønnet arbeid i hele sykepengeperioden.
 • I løpet av de siste 3 årene før uttak av AFP må du ha vært tilsatt i minst 20 % stilling med en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger folketrygdens grunnbeløp. I samme periode må du ha vært ansatt hos arbeidsgivere med pensjonsordning omfattet av Overføringsavtalen. Sammenhengende medlemskap i arbeidsgivers tjenestepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste.
 • Dersom du har vært permitert i denne perioden (de siste 3 år før uttak av AFP) i samsvar med permiteringsloven av 06.05.1988 beholder du likevel retten til AFP. Det samme er tilfelle ved velferdspermisjon i inntil 3 måneder samt permisjoner for å inneha offentlige verv eller tillitsverv i medhold av Hovedavtalen eller Hovedtariffavtalen.
 • Du kan ikke motta tjenestepensjon eller andre ytelser finansiert av arbeidsgiver på uttakstidspunkt for AFP uten motsvarende arbeidsplikt.
 • Har du delvis uførepensjon finansiert av arbeidsgiver kan du likevel få avtalefestet pensjon. Har du på grunn av særaldersgrense fått omregnet uførepensjon til alderspensjon ved nådd aldersgrense kan du også få avtalefestet pensjon.
 • Du må også oppfylle opptjeningskravene for å kunne få AFP.
 • Er du 65 år og har 10 års medlemskap i tjenestepensjonsordningen etter fylte 50 år gjelder ikke vilkårene i § 3 for pensjoner beregnet etter reglene i vedtektenes § 5, 3. ledd.

Opptjeningskrav for AFP

Har du fylt 62 år og fyller vilkårene over må du i tillegg oppfylle følgende:​
 • Du må ha en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger folketrygdens grunnbeløp. Det samme inntektskravet gjelder også for pensjonsgivende inntekt i året før uttaksåret.
 • Du må ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden i perioden fra og med det året du ble 50 år til og med året før du skal ta ut AFP.
 • I de 10 beste inntektsårene fra og med 1967 til og med året før du skal ta ut AFP må du ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Beregning av AFP - pensjonens sammensetning

Beregningsreglene for avtalefestet pensjon fremgår av § 5. Det er 2 regelsett som gjelder og din alder på uttakstidspunkt for AFP er førende for hvilket regelsett som kommer til anvendelse.

Frem til du fyller 65 år består AFP i utgangspunktet av 3 deler - grunnpensjon, tilleggspensjon/særtillegg og et AFP-tillegg. Du kan også få tillegg for forsørget ektefelle.

Full pensjon tilsvarer den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år tillagt et AFP-tillegg på kroner 20.400,- per år ved full AFP. Forsørgingstillegg tilstås dersom du forsørger ektefelle som er 60 år eller eldre.

Den avtalefestede pensjonen kan ikke overstige et beløp som svarer til 70 % av tidligere pensjonsgivende inntekt i folketrygden.

Fra 65 år beregnes AFP etter reglene i tjenestepensjonsordningen dersom vilkårene i § 2, annet ledd er oppfylt, og denne AFP-beregningen gir en høyere utbetaling enn etter reglene i § 5, første ledd. AFP beregnet som folketrygd går inn under samordningsloven, og betraktes i den sammenheng som om den var en folketrygdytelse. Utbetaling av AFP kan derfor føre til reduksjon av enkelte andre pensjoner. Dersom du allerede får ytelser fra folketrygden må du frasi deg disse ytelsene før du kan få utbetalt AFP. I pensjonskassen kan AFP kombineres med andre ytelser.


Forhåndsberegning av AFP
Halden kommunale pensjonskasse innhenter beregninger fra folketrygden (NAV) for å kunne utbetale AFP. Dersom du planlegger å gå av med avtalefestet pensjon kan du derfor henvende deg til NAV for å få en oversikt over hvor mye du vil få utbetalt i AFP. Når du fyller 65 år vil beregningen fra NAV vise hva du minimum vil få utbetalt i AFP. Pensjonskassen sammenligner da beregningen fra NAV mot din opptjente tjenestepensjon og utbetaler deretter AFP etter den beregningen som gir høyest utbetaling hvis vilkårene for dette er til stede.

Årlig regulering av AFP

Reglene for regulering av AFP fremgår av § 6. AFP-tillegget reguleres ikke, mens et evt. forsørgingstillegg reguleres forskjellig fra grunnpensjons- og tilleggspensjon/særtilleggsdelen.

Pensjonen reguleres årlig med virkning fra 1. mai hvert år. Pensjon unntatt AFP-tillegg og evt. forsørgingstillegg reguleres i samsvar med lønnsvekst (tilsvarer økningen i folketrygdens grunnbeløp) fratrukket 0,75 %. Første gang pensjonen reguleres reduseres dette fradraget (0,75 %) forholdsmessig ut fra når på året pensjonen ble tatt ut. Tok du ut AFP fra 1. juni året før blir det fullt fradrag. Tok du ut AFP fra 1. april inneværende år skal fradraget utgjøre 1/12 av 0,75 %.

AFP og arbeidsinntekt

Dersom du mottar AFP som er beregnet etter folketrygdens regler gjelder følgende (se § 7):

Har du pensjonsgivende inntekt etter at du har tatt ut avtalefestet pensjon reduseres pensjonen med samme prosentandel som ny pensjonsgivende inntekt utgjør av tidligere pensjonsgivende inntekt. Imidlertid kan du tjene inntil kroner 15.000 uten at pensjonen skal reduseres. Dette beløpet er et toleransebeløp og ikke et fribeløp. Hvis pensjonsgivende inntekt er større enn toleransebeløpet skal pensjonen reduseres i forhold til ny inntekt. Den nye pensjonsgraden beregnes ut ifra pensjonsgivende inntekt inkludert toleransebeløpet.

Dersom du mottar AFP, er eldre enn 65 år og AFP er beregnet etter reglene for tjenestepensjon er den andre regler som gjelder.

Kort oppsummert:


FRA 62 TIL 65 ÅR:
Hvis du tar ut full AFP gjelder et toleransebeløp på 15 000,- kroner pr år som er det du maksimalt kan tjene, uten at pensjonen avkortes eller reduseres. Ved gradert pensjon gjelder det samme toleransebeløpet.

FRA 65 TIL 67 ÅR:
Alt. 1, AFP beregnet etter folketrygdens regler:
 • Her gjelder de samme reglene som ved AFP fra 62 til 65 år.
Alt. 2, AFP beregnet etter reglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjonsordning:
 • Inntekt fra privat sektor - ingen begrensning så lenge arbeidsgiver ikke har offentlig tjenestepensjonsordning som du meldes inn i
 • Inntekt fra arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning - samme regler for inntekt ved siden av pensjonen som gjelder for alderspensjon

Klikk på denne linken for å lese mer. 

Etteroppgjør

Når resultatet av skatteligningen din er klar, vil vi kontrollere om du har fått for lite eller for mye utbetalt AFP. Dette kalles etteroppgjør. Viser det seg at du har fått utbetalt for lite AFP etterbetaler vi pensjon til deg. Hvis det viser at du har fått utbetalt for mye pensjon krever vi dette tilbakebetalt gjennom trekk i kommende pensjonsutbetalinger. Dette følger av forskrift av 30.11.2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Du kan lese forskriften ved å klikke på denne linken.

Etteroppgjør gjelder ikke for mottakere av AFP som er fylt 65 år og får beregnet pensjonen etter reglene for tjenestepensjon.

Beregning av pensjon – regelverket

Halden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen. Informasjonen du finner på våre nettsider bygger på disse bestemmelsene, men er ikke uttømmende. Hvis du ønsker å lese mer om de ulike avtalene og gjeldende lovverk kan du klikke på linkene under.
Du kan lese mer om pensjon ved å klikke på knappene under for de ulike pensjonstypene.