TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
strand

Etterlattepensjon


Etterlattepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse omfatter både ektefellepensjon og barnepensjon. I tillegg til etterlattepensjon fra pensjonskassen kan etterlatte også ha krav på pensjon fra folketrygden (NAV). Det er flere faktorer som avgjør hvordan etterlattepensjonen skal beregnes, og hva som gjelder for den enkelte pensjonsmottaker kan i noen tilfeller være vanskelig å finne ut av. Pensjonskassen gir råd og veiledning og vi anbefaler å ta kontakt dersom du har spørsmål.

​Vi har laget en film som kort og enkelt forklarer regelverk for ektefellepensjon - se under.
 

 

Her kan du se en film som gir en kort innføring i ektefellepensjon

Ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Ektefellepensjoner beregnes enten som nettopensjoner som er uavhengig av gjenlevende ektefelles egen inntekt og andre pensjonsutbetalinger, eller som bruttopensjoner som påvirkes av egen tjenestepensjon, ytelser fra folketrygden og arbeidsinntekt.

Faktorene som fastsetter beregningsregel:
- Avdødes innmeldingsdato
- Dato for ekteskapsinngåelse
- Gjenlevende ektefelles fødselsdato

Brutto ektefellepensjon tilstås dersom en av følgende 2 vilkår er oppfyllt:

1) gjenlevende ektefelle er født i tidsrommet 01.07.1950 - 31.12.1954, og avdøde ble medlem før 01.10.1976, og ekteskapet ble inngått før 01.01.2010
2) gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og avdøde ble medlem før 01.07.2000

Netto ektefellepensjon tilstås øvrige gjenlevende ektefeller.


Netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av avdøde medlems pensjonsgrunnlag dersom avdødes medlemstid var 30 år eller mer. Var avdødes medlemstid mindre enn 30 år skal ektefellepensjonen utgjøre så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde medlemsår.
 

Søknad om ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Ektefellepensjon kommer ikke automatisk til utbetaling fra pensjonskassen selv om vi får melding om dødsfall fra arbeidsgiver eller NAV. Når vi mottar slik melding sender pensjonskassen ut brev med informasjon samt søknadsskjema til de etterlatte/dødsboet. I noen tilfeller kan det hende at pensjonskassen ikke får melding om dødsfall, og da må de etterlatte selv kontakte pensjonskassen for å få tilsendt informasjon og søknadsskjema. I brevet og i søknadsskjemaet vil det fremgå hvilke dokumenter/opplysninger vi trenger i tillegg til selve søknaden.

 
Vilkår for ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Gjenlevende ektefelle etter avdød medlem har rett til ektefellepensjon. Retten inntrer likevel ikke hvis medlemmet dør innen ett år etter innmelding i pensjonsordningen eller ekteskapsinngåelsen, og dødsfallet skyldes en sykdom som avdøde led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, og som en av ektefellene må antas ha kjent til.

 
Opphør av ektefellepensjon ved gjengifte
Mottar du ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse og inngår nytt ekteskap skal din ektefellepensjon fra pensjonskassen stanses. Du må selv gi beskjed til pensjonskassen om dette. Opphører nytt ekteskap som følge av skilsmisse eller ny ektefelles dødsfall vil du igjen ha krav på ektefellepensjon etter din tidligere ektefelle. Vi er igjen avhengig av informasjon fra deg for at vi skal kunne iverksette ny utbetaling av ektefellepensjonen.


Fraskilt ektefelle
Også fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse. Følgende vilkår må i så tilfelle være oppfylt;

- Ekteskapet må ha vart i minst 10 år
- Fraskilt ektefelle var minst 45 år ved skilsmissen
- Fraskilt ektefelle må ikke ha inngått nytt ekteskap før medlemmet døde.

 

Her kan du se en film som gir en kort innføring i barnepensjon

Barnepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Gjenlevende barn etter avdød medlem har rett til barnepensjon. Også stebarn og pleiebarn som avdøde medlem forsørget kan ha rett til barnepensjon. Barnepensjonen utbetales ut måneden barnet fyller 20 år og løper fra og med den måneden medlemmet dør.

Vilkår for barnepensjon:
Når et medlem dør har gjenlevende barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen. Pensjonskassen kan også vurdere å tilstå barnepensjon til stebarn og pleiebarn som avdøde medlem forsørget.

Beregning av barnepensjon:
Full årlig barnepensjon skal utgjøre 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag. 
Er avdødes pensjonsgivende tjenestetid 30 år eller mer utbetales full barnepensjon. Dersom avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år skal barnepensjonen utgjøre så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.