TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
strand

Etterlattepensjon

NB! Regelverk for beregning av etterlattepensjoner endres ikke ved innføring av ny offentlig tjenestepensjon. Dermed blir det ingen forskjeller i beregning av etterlattepensjon om du er født før eller etter 1963.

Klikk på knappen under for å laste ned søknadsskjema for etterlattepensjon.
Etterlattepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse omfatter både ektefellepensjon og barnepensjon. I tillegg til etterlattepensjon fra pensjonskassen kan etterlatte også ha krav på pensjon fra folketrygden (NAV). Det er flere faktorer som avgjør hvordan etterlattepensjonen skal beregnes, og hva som gjelder for den enkelte pensjonsmottaker kan i noen tilfeller være vanskelig å finne ut av. Pensjonskassen gir råd og veiledning og vi anbefaler å ta kontakt dersom du har spørsmål.

Ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Regelverket for ektefellepensjon fremgår av Hovedtariffavtalen for KS-området (HTA), vedlegg 5 - Vedtekter for tjenestepensjonsordning - TPO, kapittel  9. Ektefellepensjoner beregnes enten som nettopensjoner (uavhengig av arbeidsinntekt og andre pensjonsutbetalinger), eller som bruttopensjoner (avhengig av arbeidsinntekt og andre pensjonsutbetalinger). Rett til ektefellepensjon har gjenlevende ektefelle, men også fraskilt ektefelle kan ha rett om vilkårene er oppfylt. Registrert partner har også rett til etterlattepensjon etter samme regelverk som for gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle jfr. § 9-7 i dette kapittel. Samboere har ikke rett på etterlattepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse.

Søknad om ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Ektefellepensjon kommer ikke automatisk til utbetaling fra pensjonskassen selv om vi får melding om dødsfall fra arbeidsgiver eller NAV. Når vi mottar slik melding sender pensjonskassen ut brev med informasjon samt søknadsskjema til de etterlatte/dødsboet. I noen tilfeller kan det hende at pensjonskassen ikke får melding om dødsfall, og da må de etterlatte selv kontakte pensjonskassen for å få tilsendt informasjon og søknadsskjema. I brevet og i søknadsskjemaet vil det fremgå hvilke dokumenter/opplysninger vi trenger i tillegg til selve søknaden.

Overføringsavtalen - medregning av rettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger
Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har avdøde tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om avdøde hele tiden har vært medlem her. Beregning av ektefellepensjon skjer etter reglene i siste ordning. Siden Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt betyr det at ordningene som er med i avtalen stort sett gir de samme rettighetene.

Dersom avdøde tidligere har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger må det opplyses om dette i søknadsskjemaet slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger for beregning og utbetaling av samlet ektefellepensjon. Dersom avdøde mottok pensjonsutbetaling fra Halden kommunale pensjonskasse har vi allerede nødvendige opplysninger fra tidligere pensjonsordninger.
Vilkår for ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Vilkårene for ektefellepensjon fremgår av bestemmelsene i vedtektenes kapittel 9, § 9-1. Gjenlevende ektefelle etter avdød medlem har rett til ektefellepensjon. Retten inntrer likevel ikke hvis medlemmet dør innen ett år etter innmelding i pensjonsordningen eller ekteskapsinngåelsen, og dødsfallet skyldes en sykdom som avdøde led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, og som en av ektefellene må antas ha kjent til.

Beregningsreglene for ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Beregningsreglene fremgår av vedtektenes kapittel 9, §§ 9-2 og 9-3 og skiller mellom ektefellepensjon beregnet etter netto- eller bruttoreglene. § 9-3 sier hvordan ektefellepensjon etter bruttoreglene skal reduseres for annen pensjon og arbeidsinntekt.

Netto ektefellepensjon
Netto ektefellepensjon beregnes etter § 9-2, bokstav a: Når gjenlevende ektefelle er født etter 30.06.1950 og avdøde medlems dødsdato er etter 01.01.2001 skal årlig ektefellepensjon utgjøre 9 % av pensjonsgrunnlaget avdøde hadde etter reglene i vedtektenes kapittel 4. Dersom avdødes medlemstid er mindre enn 30 år skal ektefellepensjonen utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde hadde medlemstid (år).

Hvis avdøde var i medlemspliktig stilling ved dødsfallet skal medlemstiden avdøde ville ha fått ved å fortsette i stilling fram til aldersgrensen legges til grunn, men ikke ut over 67 år. Ved fastsettelse av fremtidig stillingsprosent tas utgangspunkt i stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før dødsfallet.

Brutto ektefellepensjon
Brutto ektefellepensjon beregnes etter § 9-2, bokstav b: Når gjenlevende ektefelle er født før 1.7.1950, og avdøde ble medlem i tjenestepensjonsordningen første gang før 1.7.2000, ytes det ektefellepensjon etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder når gjenlevende ektefelle er født før 1.1.1955, og den avdøde ble medlem av pensjonsordningen første gang før 1.10.1976, og ekteskapet ble inngått før 1.1.2010. Full årlig ektefellepensjon utgjør 39,6 % av pensjonsgrunnlaget avdøde hadde etter reglene i vedtektenes kapittel 4.

Dersom avdødes medlemstid er mindre enn 30 år skal ektefellepensjonen utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde hadde medlemstid (år).

Hvis avdøde var i medlemspliktig stilling ved dødsfallet skal medlemstiden avdøde ville ha fått ved å fortsette i stilling fram til aldersgrensen legges til grunn, men ikke ut over 67 år. Ved fastsettelse av fremtidig stillingsprosent tas utgangspunkt i stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før dødsfallet.

Pensjonen reduseres evt. etter reglene i § 9-3. Dette gjelder likevel ikke for pensjon til enke etter mannlig medlem når gjenlevende ektefelle er født før 1.1.1955, og den avdøde ble medlem av pensjonsordningen første gang før 1.10.1976, og ekteskapet ble inngått før 1.1.2010. Ektefellepensjonen skal heller ikke reduseres etter reglene i § 9-3 for annen gjenlevende ektefelle etter § 9-2, bokstav b, andre punktum for tjenestetid opptjent etter 1.1.1994.

Merknad: Forskrift av 06.07.2010 nr. 1075 gjelder tilsvarende. Link til forskriften.

Reduksjon for inntekt og annen pensjon
For brutto ektefellepensjon som skal reduseres for inntekt og/eller annen pensjon jf. § 9-3 gjelder følgende: Enkemannspensjon fastsatt etter reglene i § 9-2 bokstav b) skal reduseres i henhold til reglene i bokstav a) og b) nedenfor, i nevnte rekkefølge. Det samme gjelder enkepensjoner fastsatt etter reglene i § 9-2 bokstav b) i de tilfeller medlemmet er innmeldt første gang 1.10.1976 eller seinere.

a) Har gjenlevende ektefelle samtidig rett til uføre- eller alderspensjon fra denne eller annen tjenestepensjonsordning skal enke- eller enkemannspensjonen fra forsikringsgiver reduseres etter bestemmelsene her.  Har den gjenlevende ektefellen alderspensjon, skal pensjonene ikke overstige et beløp som svarer til 60 prosent av summen av den gjenlevendes og den avdødes alderspensjoner. Avdødes alderspensjon regnes av samme pensjonsgrunnlag og medlemstid som er lagt til grunn for enke- eller enkemannspensjonen. Det overskytende beløpet skal gå til fradrag i enke- eller enkemannspensjonen. Har den gjenlevende ektefellen uførepensjon, skal enke- eller enkemannspensjonen utgjøre det beløpet som framkommer etter annet ledd når en benytter en beregnet alderspensjon for den gjenlevende ektefellen med samme pensjonsgrunnlag og medlemstid som uførepensjonen. Dersom uførepensjonen er gradert, skal den beregnede alderspensjonen graderes tilsvarende.

b) Når den gjenlevende ektefelle ut fra alder og ervervsevne, foreliggende ervervsmuligheter og omstendighetene for øvrig kan ventes å få en årlig ervervsinntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet i folketrygden, skal ektefellepensjonen reduseres. Reduksjonen skal utgjøre 40 % av den del av forventet årlig ervervsinntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet. Skjer det en vesentlig endring i de forhold som har vært avgjørende for fastsettelsen av ektefellepensjonen, kan saken prøves på nytt og pensjonen endres eller falle bort.'

Når spørsmål om overgangsstønad eller pensjon fra folketrygden til gjenlevende ektefelle er avgjort, skal pensjonen fra pensjonsordningen fastsettes etter den forventede ervervsinntekt som er lagt til grunn i folketrygden. Har gjenlevende ektefelle fylt 67 år, skal ektefellepensjonen ikke avkortes med mindre vedkommende har ervervsinntekt. Når gjenlevende er fylt 70 år reduseres pensjonen ikke på grunn av ervervsinntekt.

Hvis departementet gir nærmere forskrifter for fastsettelse av ektefellepensjonen i Statens pensjonskasse, gjøres tilsvarende bestemmelser gjeldende for denne pensjonsordningen.

Ektefellepensjon beregnet som bruttopensjon, jfr. § 9-2 bokstav b), reduseres etter samordningslovens bestemmelser.
Opphør av ektefellepensjon ved gjengifte
Ved gjengifte gjelder bestemmelsene i § 9-4. Mottar du ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse og inngår nytt ekteskap skal din ektefellepensjon fra pensjonskassen stanses. Du må selv gi beskjed til pensjonskassen om dette. Opphører nytt ekteskap som følge av skilsmisse eller ny ektefelles dødsfall vil du igjen ha krav på ektefellepensjon etter din tidligere ektefelle. Vi er igjen avhengig av informasjon fra deg for at vi skal kunne iverksette ny utbetaling av ektefellepensjonen.

Det finnes imidlertid en mulighet for å kunne beholde ektefellepensjonen din fra pensjonskassen ved inngåelse av nytt ekteskap. Dersom du og din nye ektefelle samlet ikke har tilstrekkelige eksistensmidler kan pensjonskassen bestemme at du kan få beholde hele eller deler av din ektefellepensjon.

Stans og igangsetting av ektefellepensjon i henhold til § 9-4 skjer fra og med måneden etter at den begivenhet fant sted som betinget stansen eller igangsettingen.


Ektefellepensjon etter flere
For ektefellepensjon etter flere avdøde ektefeller gjelder bestemmelsene i § 9-5. Dersom gjenlevende ektefelle på grunn av gjengifte skulle ha krav på ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse etter flere ektefeller kan den samlede ektefellepensjonen fra pensjonskassen ikke overstige ektefellepensjon etter 30 års medlemstid etter den ektefellen som hadde det høyeste pensjonsgrunnlag.

Fraskilt ektefelle
For ektefellepensjon etter fraskilt ektefelle gjelder bestemmelsene i § 9-6. Også fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse. Følgende vilkår må i så tilfelle være oppfylt;

- Ekteskapet må ha vart i minst 10 år
- Fraskilt ektefelle var minst 45 år ved skilsmissen
- Fraskilt ektefelle må ikke ha inngått nytt ekteskap før medlemmet døde.

Var medlemmet gift på ny fordeles pensjonen mellom de pensjonsberettigede i forhold til hvor mange påbegynte år hver av dem var gift med avdøde. Nærmere bestemmelser framgår av ekteskapsloven §§ 86-89. Link til ekteskapsloven.


Registrert partner
For ektefellepensjon etter registrert partner gjelder bestemmelsene i § 9-7. Som nevnt innledningsvis har også gjenlevende partner som er registrert i medhold av partnerskapsloven samme rett til ytelser etter dette kapittel som gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle. For ektefellepensjon beregnet etter § 9-2 punkt b gjelder reduksjonsreglene i § 9-3. 

Barnepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Regelverket for barnepensjon fremgår av Hovedtariffavtalen for KS-området (HTA), vedlegg 5 - Vedtekter for tjenestepensjonsordning - TPO, kapittel 10.

Vilkår for barnepensjon:
Vilkårene for barnepensjon fremgår av bestemmelsene i vedtektenes kapittel 10, § 10-1. Når et medlem dør har gjenlevende barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen. Pensjonskassen kan også vurdere å tilstå barnepensjon til stebarn og pleiebarn som avdøde medlem forsørget.

Barnepensjon etter medlem som er død før 1.1.2001 løper likevel bare til utløpet av den måned barnet fyller 18 år. For disse kan pensjonskassen etter søknad likevel tilstå hel eller delvis pensjon frem til fylte 21 år. Forutsetningen er at barnet må være under utdanning og ikke ha midler til å forsørge seg selv.

Dør barnet tidligere utbetales barnepensjon til og med måneden etter dødsmåneden.​


Beregning av barnepensjon:
Beregningsreglene fremgår av vedtektenes kapittel 10, § 10-2. Full årlig barnepensjon skal utgjøre 15 % av det pensjonsgrunnlaget som avdøde medlem hadde. Med pensjonsgrunnlag menes pensjonsgrunnlag fastsatt etter reglene i vedtektenes kapittel 4.

Er avdødes pensjonsgivende tjenestetid 30 år eller mer utbetales full barnepensjon. Dersom avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år skal barnepensjonen utgjøre så mange trettideler av full pensjon som avdøde hadde tjenesteår.

Mottok avdøde avtalefestet pensjon eller alderspensjon legges faktisk tjenestetid til grunn ved beregning av barnepensjon. Ellers skal tjenestetiden avdøde ville ha fått ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen legges til grunn.

Barnepensjon etter medlem som er død før 1.1.2001 beregnes etter de satser og regler som gjaldt på dødstidspunktet. Har barnet rett til barnepensjon etter begge foreldrene utbetales barnepensjon etter hver av dem.