TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
par på strand

Jobb og pensjon fra pensjonskassen

På denne siden kan du lese om følgene av å jobbe ut over 67 år og vente med uttak av alderspensjon, samt regler og følger for inntekt ved siden av de ulike pensjonene fra pensjonskassen. Det er forskjellige regler for inntekt avhengig av hvilken pensjon du får utbetalt. Det er også ulike regler for inntekt for pensjon fra pensjonskassen og pensjon fra folketrygden. Vi anbefaler derfor at du henvender deg begge steder dersom du har spørsmål om inntekt og pensjon.
Fortsette i jobben din etter fylte 67 år?
Hvis du ønsker å fortsette i stillingen din etter fylte 67 år, og dermed vente med å ta ut alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, er det viktig at du er klar over hva dette betyr for din fremtidige alderspensjon.

Flere faktorer påvirker pensjonsutbetaling og vi anbefaler deg derfor å komme innom pensjonskassen for rådgivning og informasjon rundt din situasjon og dine valgmuligheter.

I folketrygden er det slik at jo lengre du venter med å ta ut alderspensjon jo større blir din fremtidige pensjonsutbetaling. Pensjonsreformen legger opp til at det skal lønne seg å jobbe lengst mulig før man tar ut alderspensjon og dette skal levealdersjusteringen legge til rette for. For deg som skal ha alderspensjon både fra folketrygden og fra pensjonskassen kan dette slå ut på en annen måte. Fødselsår, lønn og pensjonsopptjening vil påvirke resultatet.


Samtidig uttak av alderspensjon fra pensjonskassen og folketrygden
Har du ikke har full pensjonsopptjening ved 67 år og derfor velger å jobbe frem til 70 år før du tar ut alderspensjon fra pensjonskassen og folketrygden blir din fremtidige alderspensjon høyere enn om du hadde tatt ut alderspensjonen tidligere.

Hvis du ved 67 år har opptjent full alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, men fortsetter å jobbe og venter med å ta ut alderspensjonen både fra folketrygden og fra pensjonskassen til du fyller 70 år, kan du oppleve å få utbetalt like mye i alderspensjon som du ville fått om du hadde tatt ut pensjonen ved fylte 67 år. Dette skyldes samordningen av alderspensjonene fra pensjonskassen og folketrygden. Større utbetalt alderspensjon fra folketrygden gir mindre utbetalt alderspensjon fra pensjonskassen, men summen av pensjonene ved 67 år og 70 år er kan være den samme.

I tilfellet beskrevet over er det viktig å se effekten på alderspensjonen opp mot den merinntekten man har hatt gjennom 3 ekstra år med vanlig lønn.


Ulikt uttakstidspunkt for alderspensjon fra folketrygden og pensjonskassen
Tar du ut folketrygdens alderspensjon ved 67 år og fortsetter å jobbe til 70 år før du tar ut alderspensjonen fra pensjonskassen kan det gi en lavere samlet alderspensjon. Grunnen er at alderspensjonen fra pensjonskassen samordnes med folketrygdens alderspensjon som om begge pensjonene var tatt ut samtidig.

Igjen vil vi minne om viktigheten av å se effekten på alderspensjonen opp mot den merinntekten man har hatt gjennom 3 ekstra år med vanlig lønn. I tillegg vil du med dette valget også ha hatt en samtidig utbetaling av lønn og alderspensjon fra folketrygden i 3 år. Ser man denne merutbetalingen (fra 67 – 70 år) opp mot den lavere samlede pensjonsutbetalingen kan det likevel vise seg å være et godt økonomisk valg for noen.

Det er også mulig å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden fra du fyller 62 år (om du fyller vilkårene for dette) mens du fortsetter i din stilling frem til fylte 67 eller 70 år. Dette kan gi veldig store utslag på din samlede fremtidige alderspensjon. Vi anbefaler at du på forhånd innhenter beregninger fra pensjonskassen og fra folketrygden (NAV) som viser konsekvensene av de ulike valgene du kan gjøre.
Arbeidsinntekt og alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Det er fullt mulig å ha arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, men i noen tilfeller vil dette medføre reduksjon i pensjonsutbetalingen. I tillegg er det viktig å være klar over at pensjonskassen og folketrygden (NAV) har ulike regler for hvordan arbeidsinntekten påvirker alderspensjonen.
  • Hvis du mottar alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse kan du ha ubegrenset arbeidsinntekt fra arbeidsgivere som ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning. Dette er tilfelle for de fleste arbeidsgivere i privat sektor. Din alderspensjon fra pensjonskassen vil da ikke reduseres som følge av arbeidsinntekten.
  • Hvis du mottar alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse og jobber i offentlig sektor, men avlønnes etter reglene for pensjonistvilkår, skal du heller ikke ha noen reduksjon i alderspensjonen som følge av arbeidsinntekt. Se HTA kapittel 1, punkt 12.5 for mer informasjon om arbeid på pensjonistvilkår.
  • Mottar du alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse, jobber i offentlig sektor på ordinære arbeidsvilkår og på ny meldes inn i en tjenestepensjonsordning, vil din alderspensjon fra pensjonskassen reduseres. Se HTA vedlegg 5, kapittel 7, § 7-7 for mer informasjon om hvordan alderspensjonen fra pensjonskassen reduseres.
Ordningen med ansettelse på pensjonistvilkår må avtales med den enkelte arbeidsgiver, og det er ikke alle arbeidsgivere som er omfattet av disse vilkårene. Spørsmål om dette må derfor rettes direkte til den enkelte arbeidsgiver.

Dine plikter
Folketrygden og Halden kommunale pensjonskasse har ulike regler for hvordan arbeidsinntekten påvirker pensjonen. For at din pensjon til enhver tid skal være riktig, må du gi beskjed til HKP i følgende tilfeller:
  • Mottar du 100 % alderspensjon fra HKP må du melde fra til pensjonskassen hvis du jobber i en stilling som gir deg rett og plikt til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.
  • Mottar du delvis alderspensjon fra HKP må du melde fra til pensjonskassen hvis stillingsprosenten din endrer seg. ​
Arbeidsinntekt og AFP fra Halden kommunale pensjonskasse
Fra 62 til 65 år:

Hvis du tar ut full AFP gjelder et toleransebeløp på 15 000,- kroner pr år som er det du maksimalt kan tjene, uten at pensjonen avkortes eller reduseres. Ved gradert pensjon gjelder det samme toleransebeløpet.

Fra 65 til 67 år:
Alt. 1, AFP beregnet etter folketrygdens regler:
  • Her gjelder de samme reglene som ved AFP fra 62 til 65 år.
Alt. 2, AFP beregnet etter reglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjonsordning:
  • Inntekt fra privat sektor - ingen begrensning så lenge arbeidsgiver ikke har offentlig tjenestepensjonsordning som du meldes inn i
  • Inntekt fra arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning - samme regler for inntekt ved siden av pensjonen som gjelder for alderspensjon

ETTEROPPGJØR AFP
Når resultatet av skatteligningen din er klar, vil vi kontrollere om du har fått for lite eller for mye utbetalt AFP. Dette kalles etteroppgjør. Viser det seg at du har fått utbetalt for lite AFP etterbetaler vi pensjon til deg. Hvis det viser at du har fått utbetalt for mye pensjon krever vi dette tilbakebetalt gjennom trekk i kommende pensjonsutbetalinger. Dette følger av forskrift av 30.11.2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Etteroppgjør gjelder ikke for mottakere av AFP som får beregnet sin pensjon etter § 5, tredje ledd.
Arbeidsinntekt og uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse
Du kan jobbe mens du har midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse. Vi vil fastsette en grense for hvor mye inntekt du kan ha ved siden av pensjonen, uten at din utbetaling fra oss endrer seg. Hvis du tjener mer enn denne inntektsgrensen, vil uførepensjonen bli redusert.
 

Etteroppgjør
Når resultatet av skatteligningen din er klar, vil vi kontrollere om du har fått for lite eller for mye utbetalt i uførepensjon. Dette kalles etteroppgjør. Viser det seg at du har fått utbetalt for lite uførepensjon etterbetaler vi pensjon til deg. Hvis det viser at du har fått utbetalt for mye uførepensjon krever vi dette tilbakebetalt gjennom trekk i kommende pensjonsutbetalinger.
 
Du beholder samme uføregrad selv om utbetalingen av uførepensjon blir redusert. Dette betyr at du selv kan velge når det passer for deg å arbeide. Får du igjen lavere inntekt eller inntekten opphører helt får du tilbake samme utbetaling av uførepensjon. 
 
Dersom du ikke lenger har redusert arbeidsevne, eller din inntekt overstiger 80 % av inntekten før uførhet vil uførepensjonen opphøre helt.

Det er viktig at du gir beskjed til pensjonskassen dersom arbeidsinntekten din endrer seg.