TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av orange sommerfugl med sorte prikker som sitter på en blomst og bretter ut vingene

Ny offentlig tjenestepensjonsordning for medlemmer født i 1963 eller senere

3. mars 2018 inngikk LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. I oktober samme år ble lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon sendt på høring med frist 9. januar 2019. Endelig lovforslag ble vedtatt av Stortinget i juni 2019 og trer i kraft fra og med 01.01.2020.

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alle medlemmer i offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1963 eller senere. Er du født i 1962 eller tidligere er du ikke omfattet av den nye tjenestepensjonsordningen. Den nye tjenestepensjonsordningen er bygget på de samme prinsipper som for opptjening og utbetaling av alderspensjonen i folketrygden, men med andre opptjeningssatser. Det vil dermed lønne seg å stå lenger i jobb, og det blir enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjonsrettigheter. Det åpnes også for fleksibelt uttak av pensjon mellom 62 og 75 år slik som for folketrygdens alderspensjon. Ny offentlig tjenestepensjon innebærer foreløpig ikke endringer i reglene for beregning av uførepensjon eller etterlattepensjon. Ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor skal følge prinsippene for AFP i privat sektor.

Opptjening til alderspensjon, også omtalt som påslagspensjon i den nye tjenestepensjonsordningen, skjer fra 1. januar 2020. Det spares opp til en pensjonsbeholdning/påslagsbeholdning, og ved uttak av påslagspensjon beregnes årlig pensjon ved å dele pensjonsbeholdning på et delingstall slik som for alderspensjon i folketrygden. Opptjeningen er med andre ord en form for sparing i prosent av lønn. Det gis også ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963-kullet til og med 1970-kullet for å kompensere for negative konsekvenser ved overgangen til det nye regelverket. Fra 2025 kan første årskull (de som er født i 1963) ta ut tjenestepensjon etter regelverket for ny offentlig tjenestepensjon.

Som følge av alle disse regelverksendringene har vi sendt ut brev med generell informasjon om hvordan dette påvirker ditt årskull. Brevet kan du lese ved å klikke på denne linken.

Viktige begreper vedrørende ny offentlig tjenestepensjon

Påslagsmodell/påslagspensjon betyr at alderspensjonen fra ny offentlig tjenestepensjonsordning utbetales som et tillegg til folketrygdens alderspensjon uten at pensjonen blir redusert. 

Påslagsbeholdning er alderspensjonen du har spart opp i ny offentlig tjenestepensjonsordning fra 01.01.2020 og frem til uttakstidspunktet for påslagspensjonen.

Betinget tjenestepensjon er en pensjon du kan få dersom du ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP). Betinget tjenestepensjon gis som et tillegg til påslagspensjonen.

Betingetbeholdning er opptjent betinget tjenestepensjon i perioden fra 1. januar 2020/tidspunktet du meldes inn i ny offentlig tjenestepensjonsordning og frem til og med måneden du fyller 62 år.

2011-tillegg er et tillegg til den oppsatte tjenestepensjon du har opptjent fram til 31. desember 2019. Størrelsen på tillegget fastsettes ut fra pensjonsgrunnlag, tjenestetid og årskull.

Overgangstillegg er et tillegg for de som fratrer hele sin medlemspliktige stilling i alderen 62 - 67 år, og som har minst 15 års samlet medlemstid.

Delingstall (levealdersjustering) brukes for å beregne årlig påslagspensjon. Du kan lese mer om delingstall og levealdersjustering på nettsidene til NAV ved å klikke på denne linken.

Beregning av påslagspensjon

Årlig pensjon = pensjonsbeholdning
                                       delingstall

Hvordan din alderspensjon skal beregnes bestemmes ut fra ditt fødselsår. Velg knapp/link under for å lese mer om vilkår og beregningsregler for alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse som gjelder ditt årskull/fødselsår.

Hva med offentlig tjenestepensjon opptjent før 01.01.2020?

Offentlig tjenestepensjon opptjent frem til 01.01.2020 beregnes og utbetales etter dagens regelverk – som oppsatt alderspensjon. Det vil si en tjenestepensjon (bruttopensjon) som beregnes ut fra medlemstid, gjennomsnittlig deltid og sluttlønn, og som videre samordnes med folketrygdens utbetalinger, likevel med overgangstillegg og garantier for årskullene født fra og med 1963 frem til og med de som er født i 1970. Du som får opptjening før og etter 2020, vil dermed få alderspensjon etter både gamle og nye regler. Har du mindre enn 3 års opptjening av offentlig tjenestepensjon før 01.01.2020 overføres (konverteres) pensjonsrettighetene til ny påslagspensjon.

Kort oppsummert:

For en person som er født i 1963 og har mer enn 3 år med opptjente pensjonsrettigheter i dagens tjenestepensjonsordning innebærer dette at samlet alderspensjon vil kunne bestå av folketrygdens alderspensjon, ny offentlig tjenestepensjon (påslagspensjon), ny AFP, 2011-tillegget samt gammel offentlig tjenestepensjon (bruttopensjon samordnet med folketrygden). Dersom man går av før 67 år kan betinget tjenestepensjon også bli en del av samlet utbetalt alderspensjon.

Avtalefestet pensjon (AFP)

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden. Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Dette har betydning for AFP-rettigheter hvis du bytter jobb mellom offentlig og privat sektor. 

Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen i 2020. Dersom disse forhandlingene medfører at AFP i privat sektor blir endret, vil dette også kunne få følger for AFP-ordningen i offentlig sektor. Det er derfor foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen.

Har du en stilling med særaldersgrense?

Det er ikke vedtatt endelige regler for opptjening til påslagsordningen for personer med særaldersgrense. Du har særaldersgrense hvis aldersgrensen for stillingen din er lavere enn 70 år. Inntil videre er gjeldende regler videreført. Dette betyr at du kan ta ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen etter gjeldende regler før 67 år, forutsatt at du er aktivt medlem når du ønsker å ta ut pensjon. Du må fratre eller trappe ned stillingen for å ta ut pensjon etter disse reglene. Vi gjør oppmerksom på at regelverket for medlemmer med særaldersgrense kan bli endret senere.

Beregning av pensjon – regelverket

Halden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen. Informasjonen du finner på våre nettsider bygger på disse bestemmelsene, men er ikke uttømmende. Hvis du ønsker å lese mer om de ulike avtalene og gjeldende lovverk kan du klikke på linkene under.
Du kan lese mer om pensjon ved å klikke på knappene under for de ulike pensjonstypene.