TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
hender og steiner

Oppsatt alderspensjon - for deg som er født før 1963

Når du slutter i arbeidsgiverens tjeneste uten å få rett til straks begynnende pensjon eller avtalefestet pensjon fra arbeidsgiveren blir du utmeldt av tjenestepensjonsordningen i Halden kommunale pensjonskasse. Har du ved utmelding opparbeidet deg en medlemstid på minst 3 år i offentlige tjenestepensjonsordninger har du rett på oppsatt pensjon. Opptjening av medlemstid kan være fra en eller flere offentlige tjenestepensjonsordninger. Det er siste tjenestepensjonsordning du var medlem av som skal utbetale den oppsatte pensjonen på vegne av alle tjenestepensjonsordninger som er tilknyttet Overføringsavtalen. Du kan lese mer om Overføringsavtalen ved å klikke på denne linken.

Oppsatt pensjon kan også utbetales ved uførhet og død.

Søke om oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Alderspensjonen kommer ikke automatisk til utbetaling fra pensjonskassen selv om du har nådd aldersgrensen for stillingen din, eller om du har fylt 67 år. Senest 3 måneder før du ønsker å ta ut oppsatt alderspensjon må du sende inn søknad. Søknadsskjema for alderspensjon gjelder også for oppsatt alderspensjon. Klikk på denne linken for å laste ned søknadsskjema.

Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaet kan du enten ringe oss, sende dine spørsmål på e-post via denne linken eller komme innom våre kontorer for å få hjelp og veiledning. Klikk her for mer kontaktinformasjon.

Hvis du skal søke om alderspensjon fra pensjonskassen og du er 67 år eller eldre må du også samtidig søke om og ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV). Har du hatt en stilling med særaldersgrense (60 eller 65 år) slik at du kan ta ut oppsatt alderspensjon før 67 år trenger du derimot ikke å ta ut alderspensjon fra NAV. Da kan du velge å bare få utbetalt alderspensjon fra pensjonskassen.

Det kan likevel være mulig for deg å ta ut fleksibel alderspensjon fra NAV fra fylte 62 år hvis du fyller vilkårene for dette. Fleksibel alderspensjon fra NAV kan du lese mer om ved å klikke på denne linken. Du kan også søke om utbetaling av fleksibel alderspensjon fra NAV før du fyller 67 år selv om du ikke tar ut alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse.

Beregning, utbetaling og opphør av oppsatt alderspensjon

Beregning
Pensjonsgrunnlag
 1. Pensjonsgrunnlaget er lønn på fratredelsestidspunktet.
 2. Lønnen skal videre justeres for gjennomsnittlig deltid i medleperioden. Har du mer enn 30 års medlemstid benyttes en gjennomsnittlig stillingsprosent med utgangspunkt i de 30 årene med høyest stillingsprosent.
 3. Pensjonsgivende tillegg medregnes i sin helhet i pensjonsgrunnlaget.

Medlemstid
Full opptjening av medlemstid vil for oppsatt alderspensjon være mellom 30 og 40 år, og beregnes ut fra den tiden du ville fått ved å fortsette i stillingen din fra du første gang ble innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning og frem til aldersgrensen for stillingen. Har du en samlet medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger på mindre enn 30 år avkortes den oppsatte alderspensjon din med en faktor som utgjør så mange trettideler av full pensjon som du har medlemsår.

Pensjonsnivå
Pensjonsnivået på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget oppnås ved full opptjening, og før levealdersjustering og samordning med folketrygden.

Utbetaling av oppsatt alderspensjon
Rett til alderspensjon inntrer når aldersgrensen for den fratrådte stilling er nådd, eller alderspensjon fra folketrygden etter fylte 67 år blir utbetalt. Dersom folketrygdens alderspensjon er redusert som følge av gradert pensjonsuttak skal den oppsatte alderspensjonen fram til aldersgrensen for den fratrådte stilling reduseres tilsvarende.

Oppsatt alderspensjon utbetales tidligst fra måneden etter at aldersgrensen for den fratrådte stillingen er nådd, eller alderspensjon fra folketrygden etter fylte 67 år blir utbetalt.

Oppsatt alderspensjon utbetales ut måneden etter dødsmåneden. Dersom avdøde medlem etterlater seg ektefelle, registrert partner eller pensjonsberettiget barn utbetales den oppsatte alderspensjonen ytterligere 1 måned.

Bortfall av rett til oppsatt alderspensjon
Tar du ny stilling som medfører medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning som går inn under Overføringsavtalen med Statens pensjonskasse, faller retten til oppsatt alderspensjon bort. Du opparbeider da nye pensjonsrettigheter/medlemstid som legges til det du har opparbeidet fra tidligere.
Er den oppsatte alderspensjonen blitt igangsatt før inntreden i ny stilling med rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning opphører utbetaling av oppsatt alderspensjon, eller reduseres.

Levealdersjustering - for deg som er født i perioden fra 1943 til 1953

Oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse skal levealdersjusteres. Det betyr at pensjonen skal fordeles over det antall år ditt årskull forventes å leve. Levealdersjusteringen gjennomføres ved hjelp av forholdstall som fastsettes av NAV.

Oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse levealdersjusteres tidligst fra 67 år ved at pensjonen divideres med forholdstallet som gjelder for ditt årskull ved 67 år. Tar du ut oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen senere enn ved fylte 67 år benyttes forholdstallet på uttakstidspunktet. Det kan ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000 ved levealdersjustering av oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen fordi pensjonen ved full tjenestetid ikke kan være høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

For alderspensjon fra folketrygden (NAV) gjelder andre regler for levealdersjustering. Du kan lese mer om dette ved å klikke på denne linken.

Levealdersjustering - for deg som er født i 1954 - 1962

Oppsatt alderspensjon fra HKP skal levealdersjusteres. Det betyr at pensjonen skal fordeles over det antall år ditt årskull forventes å leve. Levealdersjusteringen gjøres ved hjelp av forholdstall og delingstall som fastsettes av NAV, og gjennomføres slik:
 
 1. Med utgangspunkt i oppsatt alderspensjon foretas levealdersjustering ved å dele pensjonen på forholdstallet for ditt årskull (beløp 1).
 2. Med utgangspunkt i oppsatt alderspensjon foretas levealdersjustering ved å dele pensjonen på delingstall delt på 13,42 for ditt årskull (beløp 2).

Beløpene som fremkommer skal fordeles på samme måte som for beregning av alderspensjon i folketrygden for ditt årskull.

Oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen før samordning med folketrygd beregnes slik:

 
 • For 1954-kullet: Beløp 1 x 9/10 + beløp 2 x 1/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1955-kullet: Beløp 1 x 8/10 + beløp 2 x 2/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1956-kullet: Beløp 1 x 7/10 + beløp 2 x 3/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1957-kullet: Beløp 1 x 6/10 + beløp 2 x 4/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1958-kullet: Beløp 1 x 5/10 + beløp 2 x 5/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1959-kullet: Beløp 1 x 4/10 + beløp 2 x 6/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1960-kullet: Beløp 1 x 3/10 + beløp 2 x 7/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1961-kullet: Beløp 1 x 2/10 + beløp 2 x 8/10 = alderspensjon fra HKP før samordning
 • For 1962-kullet: Beløp 1 x 1/10 + beløp 2 x 9/10 = alderspensjon fra HKP før samordning

Oppsatt alderspensjon fra HKP levealdersjusteres tidligst fra 67 år. Tar du ut oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen senere enn ved fylte 67 år benyttes forholdstall og delingstall på uttakstidspunktet. Det kan ikke benyttes lavere forholdstall enn 1,000 ved levealdersjustering av oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen fordi pensjonen ved full tjenestetid ikke kan være høyere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Dersom du ønsker å lese mer om fastsettelse av forholdstall og delingstall kan du klikke på denne linken for å gå til NAV sin nettside hvor du også vil finne tabellene for forholds- og delingstall.

Samordning med folketrygden - for deg som er født i perioden fra 1943 til 1953

Oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse skal samordnes med alderspensjon og andre pensjonsutbetalinger du mottar fra folketrygden (NAV). Samordningslovens bestemmelser avgjør hvor mye du vil få fra pensjonskassen i tillegg til det du får utbetalt i pensjon fra NAV.

Det er den oppsatte alderspensjonen fra pensjonskassen som reduseres ved samordning, mens pensjonsutbetalingen fra NAV utbetales fullt ut. Fradraget i den oppsatte alderspensjonen beregnes ut fra hvor mye du mottar av pensjonsutbetalinger i folketrygden. Fradraget kan være lavere enn faktisk utbetalt pensjon fra folketrygden (samordningsfordel).

Alderspensjon fra folketrygden består av en grunnpensjon, tilleggspensjon og i noen tilfeller også et pensjonstillegg/særtillegg som avhenger av hvor mye pensjonsopptjening du har i folketrygden.

Fradrag for grunnpensjon utgjør 75 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Har du mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen, eller din gjennomsnittlige stillingsprosent er lavere enn 100 prosent reduseres fradraget for grunnpensjon i forhold til disse faktorene.

Fradrag for tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg utgjør i utgangspunktet hele beløpet på utbetalt tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg, men har du hatt inntekt som ikke har vært pensjonsgivende i forhold til den oppsatte tjenestepensjon vil denne inntekten holdes utenfor samordningen. Har du mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen reduseres fradraget i forhold til dette.

Mottar du andre pensjonsutbetalinger som AFP fra offentlig eller privat sektor, krigspensjon, yrkesskadetrygd eller pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn er også disse omfattet av samordningslovens bestemmelser.

Fleksibel alderspensjon fra folketrygden som tas ut før 67 år skal ikke samordnes med oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse før ved fylte 67 år.

Samordning med folketrygden - for deg som er født i 1954 - 1962

Oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse skal samordnes med alderspensjon og andre pensjonsutbetalinger du mottar fra folketrygden (NAV). Samordningslovens bestemmelser avgjør hvor mye du vil få fra pensjonskassen i tillegg til det du får utbetalt i pensjon fra NAV.

Det er den oppsatte alderspensjonen fra pensjonskassen som reduseres ved samordning, mens pensjonsutbetalingen fra NAV utbetales fullt ut. Fradraget i den oppsatte alderspensjonen beregnes ut fra hvor mye du mottar av pensjonsutbetalinger i folketrygden. Fradraget kan være lavere enn faktisk utbetalt pensjon fra folketrygden (samordningsfordel).

Siden årskullene 1954 - 1962 får en alderspensjon i folketrygden beregnet med utgangspunkt i 2 regelverk må samordningen tilpasses dette.

I gammelt regelverk består folketrygdens alderspensjon av grunnpensjon, tilleggspensjon og i noen tilfeller også et pensjonstillegg/særtillegg avhengig av hvor mye pensjonsopptjening du har i folketrygden. Denne delen av folketrygdens alderspensjon levealdersjusteres med ditt årskulls forholdstall.

I nytt regelverk består folketrygdens alderspensjon av inntektspensjon og garantipensjon. Størrelsen på garantipensjonen er avhengig av hvor stor pensjonsbeholdning du har tjent opp og skal sikre at du får en pensjon som minst tilsvarer et garantipensjonsnivå. Denne delen av folketrygdens alderspensjon levealdersjusteres med ditt årskulls delingstall.


Samordningsfradraget beregnes slik:
 1. Oppsatt alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden beregnes og samordnes etter gammelt regelverk (fradrag 1).
 2. Oppsatt alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden beregnes og samordnes etter nytt regelverk (fradrag 2).

Dette gir 2 samordningsfradag som summeres på følgende vis:
 
 • For 1954-kullet: Fradrag 1 x 9/10 + fradrag 2 x 1/10 = samordningsfradrag
 • For 1955-kullet: Fradrag 1 x 9/10 + fradrag 2 x 1/10 = samordningsfradrag
 • For 1956-kullet: Fradrag 1 x 9/10 + fradrag 2 x 1/10 = samordningsfradrag
 • For 1957-kullet: Fradrag 1 x 9/10 + fradrag 2 x 1/10 = samordningsfradrag
 • For 1958-kullet: Fradrag 1 x 9/10 + fradrag 2 x 1/10 = samordningsfradrag
 • For 1959-kullet: Fradrag 1 x 4/10 + fradrag 2 x 6/10 = samordningsfradrag
 • For 1960-kullet: Fradrag 1 x 3/10 + fradrag 2 x 7/10 = samordningsfradrag
 • For 1961-kullet: Fradrag 1 x 2/10 + fradrag 2 x 8/10 = samordningsfradrag
 • For 1962-kullet: Fradrag 1 x 1/10 + fradrag 2 x 9/10 = samordningsfradrag

Mer om samordning etter gammelt regelverk (samordningsfordel):
Fradrag for grunnpensjon utgjør 75 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Har du mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen, eller din gjennomsnittlige stillingsprosent er lavere enn 100 %, reduseres fradraget for grunnpensjon i forhold til disse faktorene.

Fradrag for tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg utgjør i utgangspunktet utbetalt tilleggspensjon og pensjonstillegg/særtillegg, men har du hatt inntekt som ikke har vært pensjonsgivende i forhold til din oppsatte tjenestepensjon vil denne inntekten holdes utenfor samordningen. Har du mindre enn full opptjening i tjenestepensjonsordningen reduseres fradraget i forhold til dette.

Mer om samordning etter nytt regelverk (samordningsfordel):
Ved samordning med folketrygd opptjent på nytt regelverk er det to fordeler i samordningen:

1) 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden holdes utenom samordningen
2) Det gis et tillegg på 2,5 G etter samordning som deles på folketrygdens delingstall og sikrer at du får utbetalt pensjon etter samordning.

Hvis du ikke har full medlemstid i den oppsatte alderspensjon fra HKP reduseres samordningsfradraget og tillegg på 2,5 G tilsvarende.

Oppsatt alderspensjon fra HKP skal også samordnes med AFP fra privat sektor. Hvis du mottar privat AFP i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, gjøres det samordningsfradrag for 15 prosent av din private AFP. Hvis du ikke har full medlemstid i den oppsatte alderspensjon fra HKP blir fradraget for privat AFP tilsvarende redusert. Mottar du andre pensjonsutbetalinger som krigspensjon, yrkesskadetrygd eller pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn er også disse omfattet av samordningslovens bestemmelser.

Fleksibel alderspensjon fra folketrygden som tas ut før 67 år skal ikke samordnes med oppsatt alderspensjon fra HKP før ved fylte 67 år.

Individuell garanti - født før 1959

Tilhører du årskullene som er født 1959 gis det et garantitillegg (individuell garanti) i tjenestepensjonen som sikrer at du får utbetalt en samlet alderspensjon fra pensjonskassen og folketrygden som utgjør minimum 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening etter levealdersjustering dersom vilkårene for dette er oppfylt. Har du ikke full opptjening i tjenestepensjonsordningen vil garantitillegget bli redusert forholdsmessig.

Full opptjening av medlemstid vil for oppsatt alderspensjon være mellom 30 og 40 år, og beregnes ut fra den tiden du ville fått ved å fortsette i stillingen din fra du første gang ble innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning og frem til aldersgrensen for stillingen. Har du en samlet medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger på mindre enn 30 år avkortes den oppsatte alderspensjon din med en faktor som utgjør så mange trettideler av full pensjon som du har medlemsår.

Full garanti forutsetter at du tar ut alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden fra samme tidspunkt etter fylte 67 år. Tar du ut fleksibel alderspensjon i folketrygden før 67 år reduseres garantien.

Individuell garanti - født 1959 - 1962

Årskullene frem til og med 1958 gis et garantitillegg (individuell garanti) i tjenestepensjonen som sikrer en samlet utbetaling av alderspensjon fra pensjonskassen og folketrygden som utgjør minimum 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening etter levealdersjustering dersom vilkårene for dette er oppfylt. Har man ikke full opptjening i tjenestepensjonsordningen vil garantitillegget bli redusert forholdsmessig. Årskullene 1959-1962 får andeler av denne garantien som bestemmes av forholdet mellom medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger før 2011 og samlet medlemstid, begge begrenset til full opptjeningstid.

Full opptjening av medlemstid vil for oppsatt alderspensjon være mellom 30 og 40 år, og beregnes ut fra den tiden du ville fått ved å fortsette i stillingen din fra du første gang ble innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning og frem til aldersgrensen for stillingen. Har du en samlet medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger på mindre enn 30 år avkortes den oppsatte alderspensjon din med en faktor som utgjør så mange trettideler av full pensjon som du har medlemsår.

Full garanti forutsetter at du tar ut alderspensjonen fra pensjonskassen og folketrygden fra samme tidspunkt etter fylte 67 år. Tar du ut fleksibel alderspensjon i folketrygden før 67 år reduseres garantien.

Årskullene 1959-1962 får som nevnt andeler av denne garantien:

 
 • 1959-kullet får 90 prosent av garantitillegget
 • 1960-kullet får 80 prosent av garantitillegget
 • 1961-kullet får 70 prosent av garantitillegget
 • 1962-kullet får 60 prosent av garantitillegget

Hvis du ikke har tjenestetid før 2011, men er født i perioden 1959-1962 har du likevel ingen individuell garanti.

Overføringsavtalen - medregning av rettigheter

Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har du tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at din alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om du hele tiden har vært medlem her. Beregningen av din alderspensjon skjer etter reglene i siste ordning. Siden Overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt betyr det at ordningene som er med i avtalen stort sett gir de samme rettighetene.

Dersom du tidligere har vært medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger må du opplyse om dette i søknadsskjema ved søknad om pensjon slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger for beregning og utbetaling av din samlede alderspensjon.

Eksempel: Kari har jobbet i staten og har 10 års medlemstid i Statens pensjonskasse. Etter dette har Kari jobbet 5 år i Fredrikstad kommune og har opparbeidet 5 års medlemstid i KLP. Før Kari blir pensjonist har hun også jobbet 15 år i Halden kommune og vært innmeldt i Halden kommunale pensjonskasse. Når pensjonskassen skal utbetale alderspensjon til Kari legges alle medlemsår i offentlige tjenestepensjonsordninger til grunn. Dermed oppnår Kari full alderspensjon beregent etter 30 års medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger.

Arbeidsinntekt og opplysningsplikt

Du kan ha arbeidsinntekt fra privat sektor og fra arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning samtidig med utbetaling av oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse uten at dette medfører reduksjon i pensjonsutbetalingen.

Hvis du mottar alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse og jobber i offentlig sektor, men avlønnes etter reglene for pensjonistvilkår, skal du heller ikke ha noen reduksjon i alderspensjonen som følge av arbeidsinntekt. Se Hovedtariffavtalen for mer informasjon om arbeid på pensjonistvilkår.

Mottar du alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse og jobber i offentlig sektor på ordinære arbeidsvilkår slik at du på ny meldes inn i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil utbetaling av oppsatt alderspensjon stanses.

Ordningen med ansettelse på pensjonistvilkår må avtales med den enkelte arbeidsgiver, og det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr denne ordningen. Spørsmål om slik avlønning må derfor rettes direkte til den enkelte arbeidsgiver.

Alle som krever eller får utbetalt oppsatt alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse er forpliktet til å gi nødvendig informasjon og dokumentasjon til pensjonskassen slik at riktig pensjon kan beregnes og utbetales. Har du inntekt samtidig med at du mottar alderspensjon fra pensjonskassen må du derfor melde fra til oss direkte, og du må melde fra skriftlig. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i regelverket for når du må melde fra om inntekt til pensjonskassen.

Jobbe etter fylte 67 år – hva betyr det for din oppsatte alderspensjon fra pensjonskassen

Hvis du mottar oppsatt alderspensjon fra pensjonskassen og går tilbake i medlemspliktig stilling etter fylte 67 år kan det påvirke alderspensjonen fra pensjonskassen på en negativ måte. Vær også klar over at pensjonskassen og folketrygden (NAV) har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker alderspensjon.

Hvis det blir aktuelt for deg å gå tilbake i stilling som medfører ny innmelding i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 67 år, anbefaler vi at du først henvender deg til pensjonskassen for å få informasjon om følgene dette vil kunne få for din fremtidige alderspensjon fra pensjonskassen.

Årlig regulering av alderspensjon

Hvert år med virkning fra og med 1. mai økes/reguleres alderspensjon som er under utbetaling fra Halden kommunale pensjonskasse slik:

Pensjonsgrunnlaget reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Ved første reguleringstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i perioden pensjonen ble tatt ut.

Beregning av pensjon – regelverket

Halden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen. Informasjonen du finner på våre nettsider bygger på disse bestemmelsene, men er ikke uttømmende. Hvis du ønsker å lese mer om de ulike avtalene og gjeldende lovverk kan du klikke på linkene under.