AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) – født i 1963 eller senere

Ny offentlig AFP for de som er født i 1963 eller etter er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for ny AFP. Utbetalingen av AFP blir livsvarig, og er lagt opp til å utgjøre en del av din samlede alderspensjon. Derfor kaller vi denne endrede ordningen for livsvarig AFP.

Eldre par holder rundt hverandre ved en elv med snå rundt.
Foto: NTB

Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er foreslått bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor. Dermed risikerer du ikke å tape AFP-rettigheter hvis du bytter jobb fra privat til offentlig sektor.

Dette vet vi om livsvarig AFP

Du tjener opp til livsvarig AFP til og med det kalenderåret du fyller 61 år. Opptjeningen samles i en beholdning som benyttes til beregning av livsvarig AFP.

Du kan starte uttak av AFP fra måneden etter du fyller 62 år. Venter du med å ta den ut til etter at du har fylt 70, skal AFP-pensjonen beregnes som om den var tatt ut måneden etter du fylte 70 år, uansett om du faktisk er 71 eller 75 år når du starter uttaket.

Du kan ta ut livsvarig AFP uten å trappe ned eller slutte i jobb.

AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.

Du kan kombinere AFP og jobb uten at livsvarig AFP blir avkortet.

Slik tjener du opp til AFP

 • Du tjener opp til offentlig AFP med 4,21 prosent av inntekt opp til 7,1 G. All inntekt som er pensjonsgivende i folketrygden regnes med, ikke bare inntekt fra offentlige stillinger.
 • Du tjener opp til AFP i alle år med pensjonsgivende inntekt fra og med året du fyller 13 til og med det kalenderåret du fyller 61 år.
 • AFP-beholdningen din oppreguleres (økes) med lønnsvekst 1. mai hvert år mens den tjenes opp.
 • Etter at du har begynt å ta ut AFP, oppreguleres pensjonen med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten i samfunnet.

G står for folketrygdens grunnbeløp og er i dag 118 620 kroner.

Regler for å kvalifisere til livsvarig AFP

Det ordinære kvalifikasjonskravet er at medlemmer er ansatt i en virksomhet med offentlig eller privat AFP-avtale syv av de siste ni årene fram til medlemmet fyller 62 år. For de første årskullene født 1963 til og med 1966 gjelder noe mildere krav, som går på antall år ansatt i virksomhet med offentlig AFP før fylte 62 år: 

 • 1963: 3 av de 5 siste årene
 • 1964: 4 av de 6 siste årene
 • 1965: 5 av de 7 siste årene
 • 1966: 6 av de 8 siste årene

Merk at samlet tjenestetid i en offentlig tjenestepensjonsordning slik som Halden kommunale pensjonskasse, må være minst 10 år ved fylte 62 år for at disse mildere kravene skal gjelde for årskullene født 1963 til og med 1966.

Alle detaljene rundt AFP er ennå ikke vedtatt. Nettsiden vil bli oppdatert når vi vet mer. 

Betinget tjenestepensjon

Du må oppfylle visse krav for å motta AFP. De som ikke oppfyller kravene, vil ha rett til en alternativ ytelse som kalles betinget tjenestepensjon. I likhet med livsvarig AFP, er betinget tjenestepensjon en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til folketrygden og tjenestepensjonen fra Statens pensjonskasse.

 • Du tjener opp til betinget tjenestepensjon med 3,0 prosent av inntekt opp til 7,1G. Det er bare inntekt fra stillinger med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning som gir opptjening. Opptjeningen samles i en beholdning som benyttes til å beregne betinget tjenestepensjon. 
 • Du tjener opp til betinget tjenestepensjon fra og med 2020 og fram til og med måneden du fyller 62 år. Du kan starte uttak av betinget tjenestepensjon når du er mellom 62 og 70 år.
 • Beholdningen din oppreguleres (økes) med lønnsvekst 1. mai hvert år mens den tjenes opp. Etter at du har begynt å ta ut betinget tjenestepensjon, oppreguleres pensjonen med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten i samfunnet.

Reglene for betinget tjenestepensjon er vedtatt, men vil bli vurdert på nytt når reglene for AFP endelig blir avklart. Du som hører til disse årskullene, kan tidligst søke om livsvarig AFP fra 2025.