TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
pensjoner

Aktuelt

09.11.2021
Endringer i pensjonsregelverket for kommunal sektor - AFP
Tariffpartene har kommet til enighet om en revidert pensjonsavtale for 2022. En av de viktigste endringene gjelder AFP og arbeidsinntekt.
 
Fra 2022 vil pensjonisten fritt kunne tjene 30.000 kroner årlig, i tillegg til AFP. Dette toleransebeløpet gjelder ikke for tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år.
 
Ved høyere arbeidsinntekter foretas et etteroppgjør.
 
23.08.2021
Pensjonister og pandemibekjempelse
Helsesektoren har stort behov for ekstra personell for å håndtere koronaepidemien. Det er åpnet for at pensjonert personell som utfører nødvendig arbeid for å bidra i bekjempelsen, kan motta ordinær lønn uten at pensjonen reduseres. Tiltaket er forlenget til og med 1.januar 2022.
 
Stortinget har behandlet lovendringer og Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskriftsregulering. Partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede ordningene innen kommunal sektor.
 
Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste.
 
Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Unntaket er avgrenset til pandemibekjempelse. Uførepensjonister er ikke omfattet av unntaket.
 
Ved arbeidsinnsats som faller inn under unntaket skal arbeidstakeren innmeldes i pensjonsordningen. Pensjonsopptjening og rettigheter vil følge av medlemskapet. Arbeids- og sosialdepartementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt. 
For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av unntaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes. KS har presisert dette.
 
Du kan lese mer om saken hos KS (lenke).
23.08.2021
Fratreden ved særaldersgrense – Kommunal sektor
Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene.

For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen sektor KS utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022.