Vi er Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasses (HKP) forretningsidé er å være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Halden kommune, samt foretak tilknyttet kommunens virksomhet.

  • Bilde av alle ansatte i Halden kommunale pensjonskasse
    Foto: Stein Johnsen

Medlemmer

Halden kommunale pensjonskasse har pr 31.12.2023:

  •  2.358 aktive medlemmer
  •  1.203 alderspensjonister
  •  373 uførepensjonister
  •  146 etterlattepensjonister
  •  4.677 medlemmer med oppsatte rettigheter

Pensjonskassen har en forvaltningskapital på 3,6 milliarder kroner.

Historikk

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble opprettet i 1920 av Halden kommune. Pensjonskassen skal forvalte kommunens pensjonsordning for kommunens ansatte og pensjonister og andre pensjonsberettigede.

Vårt formål

Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og deres etterlatte i henhold til Sentral generell særavtale (SGS) bestemmelser
og egne vedtekter. Styret er øverste organ i pensjonskassen og består av 7 medlemmer.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.

Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Virksomheten er forankret i det samme lov- og
forsikringsverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen for øvrig. Styret er pensjonskassens øverste organ. Pensjonskassens midler
holdes atskilt fra kommunens midler, og kassen hefter ikke for kommunensforpliktelser. Pensjonskassens formue og inntekter kan ikke for noen del tilfalle kommunen eller dennes kreditorer.

HKP Eiendom Holding AS

HKP Eiendom Holding AS er et heleid datterselskap av HKP.  HKP Eiendoms virksomheten er knyttet til investering, utvikling og forvaltning av næringseiendom, samt at selskapet er ansvarlig for forvaltningen av eiendommer i HKPs portefølje.
Selskapet har ved årsskiftet 2023 ansvaret for en portefølje bestående av 14 eiendommer med en markedsverdi på 750 MNOK.

Halden festning illustrasjon 3 colour 1